Archive for sausio, 2018

Šilutės rajono socialiniai pedagogai lankėsi Žemaičių Naumiesčio bendruomeniniuose namuose

Sausio 24 dieną socialiniai pedagogai svečiavosi Žemaičių Naumiesčio Bendruomeniniuose šeimos namuose. Nuo birželio mėnesio veikiančiuose bendruomenės šeimos namuose teikiamos įvairios paslaugos, kurios yra nemokamos ir lengvai prieinamos ne tik Žemaičių Naumiesčio bendruomenei, bet ir viso rajono žmonėms.   Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja bei bendruomeninių šeimos namų projekto vadovė  Audronė Barauskienė, projekto […]

Dokumentai, jų rengimas ir įforminimas

Sausio 23 d. biudžetinių įstaigų vadovams buvo organizuotas Virginijos Chreptavičienės, Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorės, socialinių mokslų daktarės, seminaras „Privalomi personalo dokumentai, jų rengimas ir įforminimas“. Pagal seminaro programą buvo aptarta: darbo sutartys, darbo tvarkos taisyklių ir kitų privalomų teisės aktų nauji reikalavimai formai, turiniui ir nutraukimui; darbo sutarčių rūšys, jų ypatumai; darbo ir poilsio […]

Atvira pamoka „Daugybos mokymas(is) kinestetinių metodų pagalba“ Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje

Sausio 16 d. vyko naujai suformuotas Pamario zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas. Būrelio metu buvo suplanuota veikla 2018 metams, sudaryta būrelio taryba. Pirmojo užsiėmimo metu vyko atvira integruota kūno kultūros ir matematikos pamoka „Daugybos mokymas(is) kinestetinių metodų pagalba“ 2 klasėje, kurią vedė Pamario pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Irma Kelpšienė. Pamoka vyko aktų salėje. Mokytojai, […]

Mokinio skirtybių suvokimas

Sausio 17 dieną įvyko tikybos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas- apskritojo stalo diskusija „Mokinio skirtybių suvokimas“. Mokytojai peržiūrėjo vaizdo įrašą „Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje 2014 NMVA“. Po to įvyko diskusija, kaip mokytojai savo pamokose taiko užduotis įvairių gebėjimų mokiniams. Mokytoja Violeta Stonienė pasidalino praktinės veiklos patirtimi, kaip stebėtoja jos pamokoje panaudojo užduotis. Mokytojams buvo duota […]

Ugdomoji veikla kitaip

Sausio 17 d., Šilutės Žibų pradinėje mokykloje, įvyko pirmasis  naujai suformuotos  Šilutės Žibų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio susirinkimas „Ugdomoji veikla kitaip”, kurio  tikslas – gerosios patirties sklaida. Būrelio narius supažindinome su Šilutės Žibų pradinės mokyklos ugdymo aplinkomis. Buvo apsvarstytas būrelio veiklos planas 2018-iesiems metams ir  išklausyti mokytojų metodininkių pranešimai. Plačiai savo pedagoginės patirties […]

Respublikinė metodinė-praktinė diena „Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“

Sausio 18 d. Šilutės lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ vyko respublikinė metodinė-praktinė diena „Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“. Sveikinimo žodžius tarė Vida Nemanienė, Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vyriausioji specialistė, Remigijus Saunorius, Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios klebonas. Irena Ivanauskienė, Šilutės lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, akcentavo šios temos aktualumą, sakydama, kad gerumą, kaip […]

Atvira pamoka „Linksmosios geometrinės figūros“ Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje

Sausio 11 d. įvyko pirmasis naujai suformuotos Martyno Jankaus zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas. Visus naujiems darbams maloniai nuteikė  Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojos metodininkės Rasos Dulkienės atvira integruota matematikos-muzikos pamoka 1 klasėje „Linksmosios geometrinės figūros“. Taip pat išklausėme mokytojų pranešimus: Violetos Verbickienės „Mokinių integruotas ugdymas netradicinėse erdvėse“ ir Snieguolės Diekantienės „Šeimos […]

Aptartos brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo naujovės

Sausio 9 d. Švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi direktorių pavaduotojai ugdymui aptarti brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo naujoves.  Kalbėta apie brandos egzaminų tvarkaraščio keitimus, lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo naujoves, darbų vertinimus, mokinių supažindinimą su dokumentais, vertintojų registravimą. Susipažinta su reikalavimais ir sąlygomis, kurios […]

PSICHOLOGINIO KONSULTAVIMO ATVEJo analizė

Sausio 11 d. įvyko Šilutės rajono ugdymo įstaigų psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas, kurio metu vyko pristatyto atvejo analizė bei metodinio būrelio veiklos organizacinių klausimų aptarimas. Psichologinio konsultavimo atvejį pristatė Šilutės pirmosios gimnazijos psichologė Rūta Gagienė. Metodinio būrelio nariai dalijosi savo įžvalgomis, ieškojo pagalbos mokiniui galimybių. Vyko diskusija ir kolegialios patirties sklaida apie ugdymo įstaigų […]

Mokinio pasiekimų gerinimas

Sausio 4 d. įvyko rajono pradinių klasių anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio apskritojo stalo diskusija „Mokinių pasiekimų gerinimas ir individualios pažangos vertinimas“. Susirinkime dalyvaujant metodinio būrelio kuratorei Švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei Vidai Nemanienei buvo apsvarstytas veiklos planas 2018-iesiems, išklausytas Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojos ekspertės Renatos Ivaščenkienės pranešimas „Mokinio pasiekimų gerinimas ir individualios pažangos fiksavimas“. […]