+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Paslaugos

  • Tiriame pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikį Šilutės rajone.
  • Organizuojame pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarus, konferencijas, paskaitas, parodas ir kt.
  • Vykdome nuoseklią ir kryptingą mokytojų gerosios patirties sklaidą.
  • Dalyvaujame projektų rengimo ir vykdymo veikloje.
  • Organizuojame ir koordinuojame Šilutės rajono pedagogų metodinę kvalifikacijos tobulinimo veiklą ir kitą pagalbą pedagoginiams darbuotojams ir mokykloms.
  • Teikiame psichologinę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą vaikams, specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų.
  • Teikiame informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams.
  • Įvertiname asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skiria specialųjį ugdymą.
  • Bendradarbiaujame su kitomis respublikos švietimo ir pagalbos įstaigomis.