+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Metodinė veikla

Metodinė veikla – mokytojų bei kitų švietimo specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti, keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.

Šilutės rajone yra 27 metodiniai būreliai

 • Dalykinių būrelių – 20
 • Pradinio ugdymo – 2
 • Ikimokyklinio ugdymo – 1
 • Priešmokyklinio ugdymo – 1
 • Socialinių pedagogų – 1
 • Specialiųjų pedagogų, logopedų – 1
 • Bibliotekininkų – 1

Pagrindiniai metodinių būrelių dokumentai

 • Veiklos nuostatai;
 • Planai;
 • Pasitarimų protokolai;
 • Ataskaitos.

Metodinės veiklos formos

 • pamokos stebėjimas ir aptarimas;
 • patyrusio mokytojo konsultacijos;
 • praktinės bei metodinės konferencijos, metodinės dienos;
 • konkursai;
 • parodos;
 • pedagoginių idėjų mugės, naujovių apžvalgos;
 • publikacijų, rekomendacijų, metodinių darbų, mokymo ir mokymosi priemonių rengimas;
 • bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, apskritojo stalo diskusijos;
 • kolegų mokymas, stažuotės ir kt.

Metodinio būrelio funkcijos yra šios:

 1. nustatyti būrelio metodinės veiklos prioritetus;
 2. nagrinėti ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmingumą, inicijuoti mokytojų gerosios patirties sklaidą mokyklose;
 3. vertinti, recenzuoti ir aprobuoti mokytojų parengtus metodinius darbus, metodines priemones, mokymo ir mokymosi priemones ir, autoriams pritarus, inicijuoti ir koordinuoti jų sklaidą;
 4. nustatyta tvarka dalyvauti vertinant mokytojų praktinę veiklą, teikti rekomendacijas mokytojams, siekiantiems įgyti mokytojo metodininko ir mokytojo eksperto kvalifikacines kategorijas;
 5. inicijuoti naujas kvalifikacijos tobulinimo programas;
 6. teikti siūlymus mokytojams, metodinėms grupėms, metodinėms taryboms, mokytojų asociacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, švietimo pagalbos įstaigoms ir kt.;
 7. vykdyti kitas  nuostatuose numatytas funkcijas.