Rusų kalbos mokytojai pasidalijo nuotolinio ugdymo patirtimi

Birželio 12 d. rusų kalbos mokytojai virtualiame susirinkime aptarė nuotolinio ugdymo aktualijas. Prisijungė rajono gimnazijų ir pagrindinių mokyklų,  jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro mokytojai, pasidaliję kolegialiąja patirtimi.

Ji buvo įvairi, nes visose rajono mokyklose buvo pasirinktos skirtingos ugdymo programos, aplinkos ir sprendimai. Rusų kalbos mokytojai ir akcentavo, kad buvo sudėtingumai didesnėse šeimose, kur daugiau mokinių ir daugybė naudojamų programų.

Mokytojai per šiuos keletą mėnesių išklausė daug seminarų, įgijo daug žinių, kompetencijų ir patirties. Todėl tikrai buvo apie ką kalbėti ir dalytis: aptarėme nuotolinio ugdymo programų privalumus, bendravimo kultūrą, pagalbą vieni kitiems, situacijos privalumus ir t. t.

Švietimo pagalbos tarnybos informacija

Istorijos mokytojų kolegialioji patirtis

Istorijos mokytojai birželio 8 d. rinkosi į virtualų metodinio būrelio susirinkimą „Nuotolinio darbo privalumai ir trūkumai, refleksijos“

Mokytojai susitiko virtualioje aplinkoje po daugiau nei kelis mėnesius užsitęsusio nuotolinio mokymo (si), kuris tiek mokytojams, tiek  patiems mokiniams buvo nemenkas iššūkis, tobulėjimas IT srityje ir netradicinio ugdymo metodo pritaikymas mokymo(si) metu. Virtualaus susirinkimo metu mokytojai pasidalino kolegialiąja patirtimi rajono ir miesto mokyklose, aptarė šio ugdymo metodo sėkmes, iššūkius, IT programų įvairovę ir galimybes bei trūkumus organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu. Mokytojai pristatė, pademonstravo savo pamokose naudojamas internetines svetaines, sistemas, virtualias aplinkas ir mokinių įgytų žinių patikrinimo metodus. Diskutuota, kaip šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis (karantinas) įtakojo ugdymo rezultatus ir mokymo(si) motyvaciją. Kolegų asmeninė patirtis ir pasidalijimas ja netradicinio susirinkimo metu vieni kitiems suteikė naujų idėjų ir optimizmo.

Dovilė Montvydienė,
Istorijos  mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja

Virtualūs kolegialiosios patirties susirinkimai

Birželio 9, 10, 11 dienomis vyko vokiečių kalbos, informacinių technologijų ir lietuvių kalbos mokytojų metodinių būrelių virtualūs susirinkimai.

Baigdami mokslo metus mokytojai virtualiai aptarė nuotolinio ugdymo aktualijas. Kolegialioji patirtis vertinga, nes tikrai būna unikalių sprendimų ieškant išeities netikėtai atsiradusiose nuotolinio ugdymo situacijose.

Mokytojai aptarė veiklos klausimus, dalijosi ugdymo veiklos patirtimis, kurios tikrai labai įvairios, kokias  virtualias aplinkas naudojo, kaip rengė ir pateikė mokiniams užduotis, mokinių drausmės problemas, tėvų vaidmenį ugdymo procese, užduočių pateikimo mokiniams ir ugdymo rezultatų optimaliausias galimybes.

Eglė Jatautaitė-Budrikienė,
Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytoja

Tikybos mokytojų virtualus susirinkimas

Birželio 3 dieną vyko Šilutės dekanato tikybos mokytojų metodinio būrelio  susirinkimas. Jis, kaip ir pamokos, vyko neįprastai, nuotoliniu būdu.

Susirinkime dalyvavo 19 mokytojų, kurie išsakė savo refleksijas apie nuotolinį ugdymą, aptarė tolimesnę veiklą. Nutarėme liepos 3 dieną dalyvauti Žemaičių Kalvarijose vykstančiuose atlaiduose, skirtuose tikybos mokytojams ir katechetams. Taip pat aptarėme, kokią metodinės veiklos patirtį pateiksime rajono mokyklų edukacinės patirties bankui.

Atsisveikinome vieni kitiems linkėdami sveikos ir saugios vasaros, dėkingi už pasidalytas patirtis, kurios vertingos kiekvieno mūsų darbe.

Violeta Stonienė,
Tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė

Biologijos mokytojai aptarė veiklą

Birželio 4 d. vyko rajono biologijos mokytojų metodinio būrelio virtualus užsiėmimas. Aptarėme veiklos klausimus.

Dalijomės kolegialiąja nuotolinio ugdymo patirtimi: kokiose virtualiose aplinkose dirbame, kurios suteikia daugiau galimybių ir patogesnės darbui su mokiniais ir jų tėvais.

Diskutavome dėl rugsėjo mėnesio veiklos plano, edukacinės patirties banko kaupimo. Siūlėme prisijungti rugsėjį prie pasaulinės aplinkos valymo dienos „DAROM“, aptarėme kitus veiklos klausimus.

Violeta Banionienė,
Biologijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos vyresnioji biologijos mokytoja

Muzikos mokytojų nuotolinio darbo kolegialioji patirtis

Muzikos mokytojai birželio 3 d. rinkosi į virtualų metodinio būrelio susirinkimą „Nuotolinio darbo kolegialioji patirtis“.

Virtualiai susitikome po daugiau nei dviejų mėnesių nuotolinio darbo organizavimo, kas mums visiems buvo iššūkis ir kartu tobulėjimas IT srityje. Pasidalinome kolegialiąja patirtimi mokyklose, kuri kiekvienai buvo individuali: sėkmės, iššūkiai, pasirenkamų IT programų įvairovė ir galimybės organizuojant ugdymą. Visi mokytojai muzikos dalyko ugdymo programą įvykdė, nors jiems labai stigo tiesioginio bendravimo su mokiniu. Naudojomės vaizdo, garso įrašais, atradome daugybę sprendimų, kuriais šiandien ir dalijomės su kolegėmis. Vaikai, jų tėvai, mokytojai – visi daug išmokome, siekdami mokinių ugdymo rezultatų.

Aptarėme metodinio būrelio veiklos klausimus, būsimų švenčių organizavimą. pasidžiaugėme, kad kūrinius ruošėme iš anksto, todėl karantinas mažiau įtakojo ugdymo rezultatus. Kolegų patirtis ir pasidalijimas ja mums buvo džiugus ir vertingas.

Jolita Valutienė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja

Pradinių klasių mokytojų virtualus susirinkimas

Birželio 2 d. Pamario zonos pradinių klasių mokytojai virtualiame metodinio būrelio susirinkime dalijosi kolegialiąja nuotolinio ugdymo patirtimi. Mokytojai įsisavino daug programų, ieškojo optimaliausių nuotolinio ugdymo būdų, teigė net, kad gyveno tuos porą mėnesių vien darbu, pamiršdami asmeninį gyvenimą.

Mokytojai dalijosi informacija apie kompiuterines mokymo priemones įvairioms pamokoms ir jų naudojimo galimybes, savarankiško mokymosi priemones, padedančias pakartoti ir įtvirtinti mokymosi medžiagą, IKT naudojimą vertinant mokinių pasiekimus ir palaikant ryšius su tėvais. Laikotarpis, tapęs virtualiu, pakeitė mokinių, mokytojų ir tėvų gyvenimą. Mokytojai dalijosi mintimis, kokius sprendimus rado šiuo neįprastu virtualaus bendravimo ir darbo metu. Buvo net įsigudrinusių švęsti virtualias šventes, išleistuves… Pasidalyta praktinė patirtis mus praturtino sprendimų idėjomis.

Danguolė Jonelienė,
Pamario zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Vainuto gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Matematikos mokytojų kolegialioji patirtis

Birželio 1 d. virtualiame metodinio būrelio susirinkime matematikos mokytojai dalijosi nuotolinio darbo kolegialiąja patirtimi, kuri kiekvieno – kitokia.

Mokytojai minėjo, kad informacinės technologijos suteikė puikias informavimo ir darbo, bendravimo su tėvais galimybes, tačiau būtinybės sąlygotas skubus perėjimas prie nuotolinio darbo atnešė ir daugybę rūpesčių, stresų, kuriuos kiekvienas turėjome įveikti. Įsisavinome aibes naujų programų, taikėme parankesnes virtualias aplinkas, apie ką ir kalbėjome virtualiame susirinkime.

Vienas sunkiausių užduočių šiame etape buvo mokinių darbų vertinimas, objektyvumo siekimas. Nes mokiniai labai linkę gudrauti, pasinaudoti kolegų „sufleravimo“ paslauga. Ir kaip vertinti mokinių darbus, jei šešiolika jų atsiunčiami su viena ir ta pačia klaida? Kaip matyti mokinių darbą, kai jų nėra šalia, o visi užduotis atlieka puikiai…

Jadvyga Rutkauskaitė,
Metodinio būrelio pirmininkė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos vyresnioji matematikos mokytoja

Socialinės pedagoginės pagalbos dokumentavimas

Gegužės 19 d. Šilutės rajono socialiniai pedagogai jungėsi į virtualų metodinio būrelio susirinkimą „Socialinės pedagoginės pagalbos dokumentavimas“, aptarė veiklos ir jos dokumentavimo klausimus.

Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė, kuruojanti metodinio būrelio veiklą, pateikė informaciją apie vaikų vasaros poilsio stovyklų projektų rengimą, pasiūlė mokykloms rašyti vaikų vasaros poilsio projektus, į kuriuos įtraukti visus vaikus. Socialinės pedagogės dalijosi patirtimi, kaip organizuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą mokyklose.

Aptarėme dokumentus, reglamentuojančius pagalbos vaikui plano rengimą. Šis virtualus susitikimas buvo prasmingas, nes išsiaiškinome ugdymo procese iškilusius klausimus.

Jurgita Barškietienė,
Socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė

Kviečiame į virtualią parodą „Šeima“

Meilė, rūpestis, supratimas, bendravimas, namai ir daug kitų gražių žodžių telpa sąvokoje „ŠEIMA“. Nuotolinio ugdymo metu Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos logopedės Eglė Račienė, Kristina Stonytė – Bidvienė, logopedė, specialioji pedagogė, logopedė Daina Jucikaitė gegužės pirmosiomis savaitėmis užsiėmimų metu plėtojo sąvoką ,,Šeima“.

Namuose vaikučiai kartu su tėveliais atliko namų darbų užduotis – rašė savo šeimos narių vardus, piešė šeimos paveikslus, kalbėjo apie šeimos laisvalaikį.

Daug bendravome, kalbėjomės, kol ilgo nuotolinio mūsų darbo pabaigoje gavome rezultatą – sukūrėme virtualią parodą, kurią ir kviečiame pamatyti adresu:

Daina Jucikaitė,
Švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė, logopedė

Eglė Račienė, Kristina Stonytė-Bidvienė,
Švietimo pagalbos tarnybos logopedės