Šokio mokytojai aptarė veiklą

Gegužės 3 d. šokio mokytojai susirinkime aptarė veiklos aktualijas. Drauge su veiklą kuruojančia Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausiąja specialiste Violeta Riaukiene aptarėme rūpimus klausimus ir artimiausius renginius.

Pasidalijome savo sėkmėmis ir rūpesčiais. Aptarėme artimiausios šventės, įvyksiančios rugsėjo 16 d.,  „Visa Lietuva šoka“ organizavimo rajone klausimus. Parinkome ratelius preliminariai šventės programai. O pačią programą detaliau nusprendėme aparti gegužės 10 d. pas metodinio būrelio pirmininkę Ritą Kurpeikytę Šilutės pirmojoje gimnazijoje.

Rita Kurpeikytė supažindino susirinkimo dalyvius su informacija apie atnaujinamas Bendrąsias ugdymo programas iš Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ mokymų. Detalesnę šių mokymų informaciją planuojame išgirsti rudenį.

Rūta Kalinova,
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos šokio mokytoja
(Autorės nuotr.)

Kelias į šiuolaikinę pamoką

Balandžio 29 d. Švietimo pagalbos tarnyboje su rajono muzikos mokytojais  apskritojo stalo diskusijoje kalbėjome apie tai, kaip vesti įtaigią, informatyvią ir optimaliausiai tikslus pasiekiančią muzikos pamoką.

Pasidalijau metodine priemone „Mano kelias į šiuolaikinę pamoką“, taip pat pristačiau ir autorinę metodinę priemonę „Nuo ritmikos prie melodijos“. Tai mano kolegialioji patirtis, kaip pamokoje panaudoti IT priemones ir pasiekti užsibrėžtų tikslų. Diskutavome, kokia svarbi ir naudinga muzikos pamoka yra mokiniams, kaip ją pateikti, kad būtų paprasta, patraukli, greitai įsisavinama informacija, kad mokiniai  mėgtų muzikos pamokas.

Drauge ritmavome, dainavome, o mūsų bendrystė vardan geros šiuolaikinės pamokos tikrai buvo tikslinga.  Mokytojai išreiškė susidomėjimą ir pageidavimą rudenį susitikti praktiniame seminare, kuris būtų šiandieninio dalykinio informacinio pabendravimo veiklos tęsinys.

Rasa Linkienė,
Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja ekspertė

PASKAITA APIE ŽMOGAUS GYVYBĖS KULTŪRĄ

Balandžio 12 dieną Šilutės Vydūno gimnazijos trečių klasių gimnazistai dalyvavo edukacinėje paskaitoje-diskusijoje tema „ŽMOGAUS GYVYBĖS KULTŪRA. Gyvybės vystymasis iki gimimo, neplanuotas nėštumas, išeitys bei pasekmės“. Paskaita buvo organizuota pagal mokinio kultūros pasą.

Šio užsiėmimo tikslas – ugdyti atsakingą ir pagarbų jaunimo požiūrį į vyro ir moters tarpusavio santykius, į šeimos kūrimą, grįstą tarpusavio pagarba ir atsakomybėmis, ugdyti atsakingą požiūrį į tėvystę ir motinystę, šviesti jaunimą apie besąlygišką žmogaus gyvybės vertę nuo jos pradėjimo iki natūralios mirties, apie žmogaus vystymąsi iki gimimo, neplanuotą nėštumą, fizines ir psichologines jo pasekmes, pagalbą ir sprendimo būdus.

Plačiau »

Sudomino Šilutės istorija

Balandžio 21 d. įvairių dalykų mokytojai dalyvavo edukacijoje su gide Živile Skirkevičiene „Šilutės istorija“. Susidomėję klausėmės gidės pasakojimų, istorijų apie daugybę senosios Šilutės istorijų puslapių, pateiktų ant istorinės Šilutės sienos prie Baldų gamyklos.

Dienos, kai jas dabar jau vadiname istorija, labai savitos, su daug išgyvenimų ir nuotykių, kuriuos atskleidė gidė. Susipažinę su „Šilutės sienos“ istorijų „puslapiais“, dar buvome pamaloninti ir tikromis anų laikų istorijomis apie žymiausius Šilutės pastatus Lietuvininkų gatvės abiejose pusėse ir ne tik. Na ir įdomi ta istorija, šilutiškių praeities gyvenimai, o ir neprašytų atvykėlių istorijos… Buvo įdomu, o ateityje gausus mūsų būrys dalyvių, norėtume išsamesnės, dar plačiau bylojančios apie Šilutės praeitį edukacijos su gide Živile.

Ramūnas Grikšas,
Kintų pagrindinės mokyklos mokytojas

Metaforinių asociatyvinių kortelių (MAK) taikymas sprendimų priėmime

Balandžio 27 d. rajono  švietimo įstaigų psichologės rinkosi Švietimo pagalbos tarnybos salėje kūrybinei praktinei veiklai „Metaforinių asociatyvinių kortelių (MAK) taikymas sprendimų priėmime“.  Užsiėmimą vedė psichologė Kristina Monkienė.

Pastaruoju metu visame pasaulyje populiarėja metaforinės kortelės. Jos naudojamos tiek smagiems žaidimams, lavinantiems intuiciją ir empatiją, tiek profesionalioms konsultacijoms, tiek savęs pažinimui.

Metaforinės asociatyvinės kortelės – nedidelio dydžio paveiksliukai, neturintys jokios išankstinės reikšmės, tačiau stimuliuojantys mūsų vidinius atsakymus. Kortelių dėka galime saugiai, tarsi atsitraukę, iš šalies patyrinėti situaciją, kurioje atsidūrėme. Simbolių bei metaforų pagalba galime pažiūrėti, kur slypi mūsų problema ir kokie yra jos galimi sprendimo būdai. Šių kortelių dėka taip pat galime rasti savo vidinius resursus, reikalingus probleminių situacijų įveikai. Plačiau »

Šiuolaikiniai metodai bei aktualijos, rengiant jaunuosius pianistus konkursams

Balandžio 21 d. Šilutės meno mokyklos mokytoja ekspertė Liudmila Kašėtienė-Mikkelsen (kairėje) Šilutės meno mokykloje, Lietuvininkų 38, organizavo seminarą-praktikumą, meistriškumo pamokas „Šiuolaikiniai metodai bei aktualijos, rengiant jaunuosius pianistus konkursams.“ Lektorė – Gabrielė Kondrotaitė (dešinėje), Nacionalinės Mikalojaus Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė.

Šiuolaikinės technologijos, naujovės, socialiniai tinklai ir gyvenimo tempas formuoja naują požiūrį į mokymo procesą ir muzikinį ugdymą. Kiekvienas pianistas, pedagogas ieško savų kelių tikslui pasiekti. Todėl labai svarbu tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, ieškoti naujų būdų sudominti bei skatinti jų motyvaciją mokytis. Profesionalus paruošimas mokinio pasirodymams scenoje (koncertams, konkursams) yra vienas efektyviausių būdų sudominti vaiką mokytis groti fortepijonu, siekiant gerų rezultatų.

Seminaro uždaviniai: supažindinti mokytojus su šiuolaikiniais mokymo groti fortepijonu metodais, pagilinti fortepijono mokytojų žinias apie fortepijono technikos metodikoje ir praktikoje, patobulinti muzikos kūrinio atlikimo techniką, nurodant techninius ir meninius atlikimo aspektus, rasti iškilusių problemų sprendimo būdus, ruošiant fortepijono repertuarą su mokiniais, pasidalinti patirtimi su meno ir muzikos mokyklų mokytojais.

Plačiau »

„Mažas yra gražus“ – konferencija „Herderio skaitymai 3“

Mieli, šilutiškiai,

balandžio 21 d. Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko konferencija „Herderio skaitymai 3“. Jos pagrindinė idėja buvo pasirinkta J. G. Herderio frazė „Mažas yra gražus“, o tikslas – prisiminti J. G. Herderio veiklą, jo idėjas ir pažvelgti, kaip tos idėjos veikia mūsų nūdienos gyvenime.

Konferencija vyko nuotoliniu būdu ir jos metu pranešimus skaitė mokslų daktarai Arvydas Juozaitis, Liucija Citavičiūtė ir Kotryna Rekašiūtė. Pasisakė ir mūsų kraštiečiai – Šilutės liuteronų evangelikų parapijos kunigas Remigijus Šemeklis bei M. Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė. Pranešimai buvo labai skirtingi, bet juos vienijo pagrindinė renginio idėja apie mažos tautos, mažo žmogaus ar bendruomenės svarbą politikoje, kultūrinėje ar visuomeninėje veikloje.

Konferencijos metu buvo proga pasidžiaugti Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojos Vaidos Galinskienės ir jos mokinės Lukrecijos Lazaraitytės veikla saugant lietuvininkų tarmę, mokytojos Giedrės Pocienės vadovaujamo H. Šojaus muziejaus folkloro kolektyvo „Ramytė“ parengta programa pagal I. Simonaitytės kūrybą, gimnazijos mokinės Vytautės Kubaitytės mintimis, kurios atsakingam mokiniui kyla po pamokos, praėjus temą…

Plačiau »

Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje

Balandžio 20 d. Vilkyčių pagrindinės mokyklos mokytojai dalyvavo nuotoliniame Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos prof. dr. Aušros Kazlauskienės, doc. dr. Ramutės Gaučaitės ilgalaikės programos „Individualios pažangos pasimatavimas ir grįžtamasis ryšys pamokoje“ II modulio – „Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldų ir personalizuotą mokymąsi“.

Taikant savivaldaus ir personalizuoto mokymo prieigas buvo demostruojamos technikos, kaip užtikrinti dalykinių žinių ir kompetencijų plėtotę (tiek organizuojant pamoką, tiek vertinant, suteikiant grįžtamąjį ryšį ir pan.). Todėl siekiant ugdymo praktikoje įgyvendinti švietimo dokumentuose užfiksuotas ugdymo/si nuostatas, mokytojui svarbu suprasti, kaip mokymosi procese pasireiškia savivaldus ir personalizuotas mokymasis, ko reikia, kad būtų galima modeliuoti tokiam mokymuisi tinkamą aplinką, kokių mokymo strategijų laikytis idant būtų užtikrinta tiek akademinių pasiekimų, tiek kompetencijų ir asmenybės ūgties dermė. Savivaldaus mokymosi prieigos nauda akcentuojama ne tik asmeniniu lygiu, bet ir instituciniu bei nacionaliniu lygmenimis.

Mokytojų kolektyvas pagilino kompetencijas minėtais aspektais, džiaugėsi informatyvia ir malonia žinių popiete. Aiškinomės savivaldaus ir personalizuoto mokymosi kaip sistemos, kūrimo, jo planavimo ir organizavimo esminius principus, nuostatas, aplinką. Aptarėme mokymosi tikslus, uždavinius, sėkmės kriterijus ir kaip jų siekti: trumpalaikių (pamokos lygiu), ilgalaikių tikslų ir uždavinių (skyriaus, pusmečio lygiu) bei sėkmės kriterijų dermę, prieigas, metodus ir kitus individualios pažangos veiksnius.

Violeta Jurgelevičiūtė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai pavaduojanti direktorių
(Iliustracija iš lektorės pranešimo)

Įvyko edukacinė – patyriminė  veikla „Užnemunės žemumos gamtos objektų ir dvarų architektūra istorinėje raidoje”

Balandžio 21 dieną 15 Šilutės rajono įvairių dalykų mokytojų išvyko į edukacinę – patyriminę išvyką į Užnemunę. Pirmiausia aplankytas Viešvilės gamtinio rezervato lankytojų centras. Direkcijos darbuotoja interaktyviomis priemonėmis supažindino su pelkių formavimosi procesais, rezervato įsteigimo istorija, išskirtine gyvūnija ir augalija, bei tik  šiame rezervate Lietuvoje veisiamais kurtiniais. Edukacijos metu turėjome galimybę stebėti kurtinius ir išgirsti įdomų pasakojimą apie šių paukščių tuoktuvių, gyvenimo gamtinėje aplinkoje ir prisitaikymo ypatumus.

Po apsilankymo rezervate veikla buvo tęsiama Gelgaudiškio dvare. Atvykusius pasitiko dvaro rūbais pasipuošusi ponia. Elegantiškai skambiu balsu ji papasakojo didingą dvaro istoriją, supažindino su išskirtine, vos 15 metų Europoje gyvavusia secesine architektūra, kurios įspūdingi potėpiai matomi dvaro menėse, kur kiekviena išsiskiria vis kitokios spalvos ir raštų koklinėmis krosnimis. Taip pat galėjome pajausti dvariškių gyvenimą šokdami senovinius šokius ir ragaudami Suvalkijos kraštui būdingų patiekalų.

Plačiau »

Kūrybinė laboratorija Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre

Balandžio 15 dieną,  Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro, ikiprofesinio mokymo kabinete vyko kūrybinė laboratorija „Darnus ugdymas mokykloje“, kurioje buvo pristatyta  teorinė ir praktinė medžiaga, parsivežta iš Graikijos sostinės Atėnų, kur 2022 m. kovo 7-11 d. vyko Erasmus+ KA1 kvalifikacijos tobulinimo kursai, tema „Mokyklų veikla: Švietimas tvariam vystymuisi“ (angl. Schools in Action: Education for Sustainable Development (ESD).  Mokytojas Aurimas pristatė Eco mokyklos modelį, ugdymo metodus, pasidalino įgyta patirtimi ir žiniomis, kaip mokyklos gali prisidėti prie tvarios visuomenės ir tvarios aplinkos kūrimo. Dalyviai noriai dalijosi mintimis apie tvarumą, jo svarbą ir tikslus, mąstė apie tai, ką galėtų pritaikyti bendrojo lavinimo mokyklose dirbant su mokiniais ar vaikų darželiuose su vaikais.

Daug įspūdžių paliko praktinė dalis, kur buvo galima iš įvairiausių antrinių žaliavų ar statybinių medžiagų likučių, pasigaminti velykinį akcentą, kurį būtų galima praktiškai pritaikyti velykiniam stalui. Konstruodami dalyviai dalijosi ne tik velykinėmis emocijomis, bet ir diskutavo apie klimato užterštumo problemas bei besaikio vartojimo žalą, kaip yra svarbu perdirbti estetiškai ar funkcionaliai „atgyvenusius“ daiktus, juos prikeliant naujam gyvenimui. Visas kilusias idėjas pedagogai ketina perduoti ir jaunajai kartai, kuri ugdysis gebėjimą būti tvarios visuomenės dalimi ir patys ateityje spręs su klimato kaita susijusias problemas.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Erasmus+ projektas Nr. 2020-1-LT01-KA104-0477802 „Inovatyvūs mokymo metodai besimokančių suaugusiųjų ir andragogų sėkmei“.

Aurimas Liekis,
Dailės mokytojas metodininkas