Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas

Lapkričio 3 d. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytojams pagal ilgalaikę programą „Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas naudojant Google for Education įrankius“ vyko kvalifikacijos kėlimo veikla – I modulis – „Virtualios mokymo aplinkos GOOGLE CLASROOM valdymas, įrankių taikymas ugdymo procese“.

Vedant seminarą tema „Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas naudojant Google for Education įrankius“ pavyko mokytojus supažindinti su įvairiais Google for Education  įrankiais ir dviem skaitmeninių įgūdžių ugdymo metodais: skaitmeninių istorijų kūrimo (Storybird, Storyjumper)  ir paieškos metodu (angl. Webquest).
Google for Education apima visus plačiai naudojamus instrumentus nuo (Gmail, Docs, Slides, Sheets, Forms) bei specialiai švietimui pritaikytą „Classroom“ ir komunikacijos platformą „Hangouts”. Paieškos metodas (angl. Webquest) – specialus probleminių užduočių pamokų formatas, paremtas interneto ištekliais. Paskutinėje programos dalyje mokytojai gilino žinias apie mokinių veiklos vertinimą naudojant IKT.

Gražina Starkutienė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

Dailės ir technologijų mokytojų išvyka į Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centrą

Lapkričio 3 dieną, Šilutės ir Pagėgių rajonų dailės ir technologijų mokytojai vyko į Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centrą, kur įvyko edukacinis seminaras tema: „Dailės terapijos metodų panaudojimo galimybės, siekiant teigiamo mokinio elgesio pokyčių”.

Centro psichologė Asta Lukauskienė pristatė pranešimą tema: „Dailės terapijos praktinės pritaikymo galimybės dirbant su psichologinių sunkumų turinčiais mokiniais”, kur pasidalijo sukaupta praktine patirtimi, dirbant su sutrikimų turinčiais vaikais, kai veiklos aplinkybės, dažnai reikalauja iš pedagogo ne tik kūrybiškų sprendimų, bet ir dažnai netradicinių,  mokymo (si) metodų. Paskaitos metu dalyviai atliko ir praktines užduotis – piešė piešinį tyloje, išreikšdami savo emocijas ir nuotaikas. Baigę piešti aptarinėjo savo darbo rezultatus. Anot dailės ir technologijų mokytojos Linos Ambarcumian, dirbančios vienoje iš Pagėgių rajono mokyklų, paskaita buvo labai naudinga, nes ji pati veda dailės terapijos pamokas mokiniams. Toks komandinio darbo metodas naudingas ir informatyvus. Mokytoja, grižusi, planuoja pritaikyti įgytas žinias. praktinėje veikloje.

Plačiau »

„Kiekvienas renkasi skirtingai“ – pamokos su dailininku Martynu Pekarsku „KintaiArts“ rezidencijoje Kintų mokiniams

Neįprastos buvo integruotos lietuvių kalbos ir etikos pamokos spalio 26 d. 7, 8, 9 ir 10 klasėms – „KintaiArts“ rezidencijoje, kurioje vyksta personalinė Martyno Pekarsko kūrybos paroda „Pilis“. Parodos darbų autorius, trumpam iš Vilniaus grįžęs į Kintus, geranoriškai sutiko pabendrauti su mokiniais.

Dailininkas, pristatydamas savo paveikslus, suintrigavo pasakojimu apie Grikių Berniuką, Pilį, naktinio miško slėpiningumą. Buvo įdomu sužinoti, kaip sukuria paveikslus, išgirsti apie meno prasmę šiandieniniame pasaulyje, apie žmonių savitumą ir bendrystę. Atvirai ir nuoširdžiai Martynas atsakė į įvairius mokinių klausimus, išsakydamas savo nuomonę ir skatindamas suprasti, kad kiekvienas požiūris gerbtinas, jei juo prisidedama prie gėrio kūrimo.

Mokytojai Nijolė Sodonienė ir Ramūnas Grikšas labai dėkingi kintiškiui dailininkui Martynui Pekarskui, skyrusiam kelias valandas turiningo ir prasmingo laiko Kintų mokyklos mokiniams.

Nijolė Sodonienė,
Kintų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Veiklų įvairovė integruotame gamtos ir lietuvių kalbos projekte „Miškas ir mes” Kintų pagrindinėje mokykloje

Visą rugsėjo mėnesį per gamtos ir lietuvių kalbos pamokas bei atlikdami namų darbų užduotis Kintų pagrindinės mokyklos šeštokai dalyvavo projekte „Miškas ir mes”.

Gamtos pamokose vykdė projekto dalį „Tyrinėjame mišką”. Klausydami biologijos mokytojos Ingridos Cyrolies patarimų, mokiniai atliko įvairių stebėjimų, tyrimų: matavo medžių storį, rinko lapų herbarus, stebėjo miško bestuburius, gamino įvairių medžių žievės antspaudus ir kt. Visus pastebėjimus ir tyrimus fiksavo ir ruošė medžiagą pristatyti bendraklasiams.

Plačiau »

Prevencinių programų nauda patyčių masto mažinimui įstaigose

Spalio 29 d. įvyko rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio susirinkimas „Prevencinių programų nauda patyčių masto mažinimui įstaigose“. Susirinkime dalyvavo Šilutės rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė. Susitarėme drauge parengti kitų metų rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio veiklos planą.

Darbotvarkėje buvo net keturi pranešimai. Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ socialinė pedagogė Sigita Žemaitytė pristatė pranešimą „Socialinio emocinio ugdymo programa „Dramblys“ ikimokyklinėse ugdymo grupėse“. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Lina Beržinienė skaitė pranešimą „Prevencinės programos LION QEST“ įtaka patyčių mažinimui mokykloje“. Katyčių pagrindinės mokyklos socialinės pedagogės Inos Stankevičiūtės pranešimas buvo apie įvairias prevencines programas ir projektus „Projektinė veikla – mokinių kompetencijų ugdymui ir pasiekimų gerinimui“. Ketvirtą pranešimą „Programos „Gyvai“ įtaka sveikai gyvensenai ir tabako, alkoholio, narkotikų prevencijai“ skaitė Vainuto gimnazijos socialinė pedagogė Elena Žąsytienė.

Susirinkimas, kuriame išklausyti pranešimai, viltingai įkvėpė naujiems sumanymams ir darbams.

Dirbant prasmingą ir reikalingą darbą su vaikais, nauja informacija, kolegų perduota patirtis skatina judėti pirmyn, ieškoti problemų naujo sprendimo, pagalbos teikimo būdų.

Sonata Vilčiauskienė,
Socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė,
Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio vyresnioji socialinė pedagogė

Virtuali apskritojo stalo diskusija „Taikome kolegų patirtį savo mokyklose“

Spalio 19 d. vyko virtuali chemijos mokytojų apskritojo stalo diskusija „Taikome kolegų patirtį savo mokyklose“. Mokytojai dalijosi kolegialiąja ugdymo patirtimi bei informacija apie praktinio patyriminio ugdymo organizavimą mokyklose. Dalijomės kolegialiąja ugdymo patirtimi mokyklose.

Diskusijai medžiagą parengė ir pateikė Šilutės pirmosios gimnazijos chemijos mokytoja Danutė Jokšienė ir   Šilutės  Pamario progimnazijos chemijos mokytoja Dalia Jonaitienė. Veiklos vykdytos nuotoliniu būdu, yra filmuota medžiaga.

Danutė Jokšienė pristatė 5 dienų patyriminę veiklą, vestą 2021 m. IIc gimnazijos klasėje tema „Vanduo ir jo tvarumas“. Tai buvo integruota patyriminė veikla, kurios metu buvo integruojami 3 dalykai – chemija, matematika ir technologijos, dirbo 3 mokytojai (chemijos, matematikos ir technologijų). Mokiniai grupėse tyrė įvairias vandens savybes (fizines ir chemines), aiškinosi, iš ko susideda buityje naudojamo vandens kaina, jo taupymo būdai, kuo skiriasi mineralinis vanduo, nuo destiliuoto, mineralinio.

Plačiau »

Kolegialioji patirtis „IKT technologijų taikymo galimybės ugdymo(si) procese”

Dalyvavome Erasmus+ projekte „Informacinės komunikacinės technologijos ir kūrybiškumas klasėje specialius poreikius turintiems mokiniams“,- vykome į  mokymus „ITC in Education“ Čekijoje, Prahos mieste. Spalio 25 dieną, tarptautinių mokymų metu įgytą patirtimi pasidalinome su rajono pedagogais, kurių vaizdo konferencijoje dalyvavo per 30.

Pristatėme IKT naujoves, įvairias programas: Edpuzzle.com, Insertlearning.com, superteachertools.us, classDojo.com, intothebook.com, plickers.com, goosechase.com, hour of code, papper coding iš ozobot.com, quiver, webly.com- internetinio puslapio kūrimas, QR code reader/scanner, QRcode generator, storyjumper.com- skaitymo ir teksto suvokimo užduotys, liveworksheets.com. Pasidalijome nuotraukomis ir vaizdo įrašais iš vykusių mokymų, bei ekskursijos metu užfiksuotais vaizdais. Erasmus + projektas ypatingas tuo, kad galima ne tik išmokti, tačiau yra sudaryta galimybė pažinti šalį, kurioje vyksta mokymai.

Tikimės, kad nauji metodai ir būdai, skatins mokytojus taikyti juos IKT pamokose, o mokinius bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, motyvuos ir kūrybiškai nuteiks ugdymo procesui ir įtakos ugdymo(-si) rezultatų sėkmę.

Aurelija Riterienė,
„Diemedžio“ ugdymo centro socialinė pedagogė,
Asta Lukauskienė,
psichologė

Įtraukusis ugdymas, iššūkiai ir galimybės

Spalio 22 d. Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje vyko specialiųjų pedagogų ir logopedų apskritojo stalo diskusija „Įtraukusis ugdymas, iššūkiai ir galimybės“. Informaciją šia tema pedagogams pateikė Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, kuratorė Jurgita Vingienė, metodinio būrelio pirmininkė Agnita Kazakevičienė. Pristatytos inovatyvios logopedinės priemonės ir aprobuotos pačių pedagogių sukurtos ir ugdymo įstaigose praktiškai išbandytos mokymo priemonės. Diskutavome dienos temomis.

Lina Gutauskienė, Šilutės Žibų pradinės mokyklos logopedė metodininkė pristatė darbe naudojamų „Forbrain“ ausinių panaudojimo galimybes, sudarė sąlygas kiekvienam susirinkimo dalyviui jas išbandyti.

Plačiau »

Penktojo regiono tapatybė – išskirtinumas ir unikalumas

Laimėjus projektą ir finansavus Lietuvos kultūros tarybai ir Šilutės rajono savivaldybei, Šilutės Hugo Šojaus muziejuje spalio 15 d. buvo surengta konferencija ir mokymai pedagogams, turizmo ir informacinių centrų darbuotojams „Penktojo regiono tapatybė – išskirtinumas ir unikalumas“.

Buvo keliama problema, kad net Mažosios Lietuvos regione gyvenantys specialistai (ir ne tik) ne visada supranta, kuo regionas išskirtinis. Tuo remdamiesi ir organizavome renginį, skirtą kultūros lauko specialistams, pedagogams, turizmo ir informacinių centrų darbuotojams, verslininkams iš Pamario ir visos Lietuvos. Programoje buvo numatyti pranešimai apie regiono istoriją ir etnografiją, tamsųjį paveldą, vilko vaikus literatūroje, lankytinus turistinius objektus. Konferencijos ir mokymų tikslas: atgaivinti istorinę atmintį, pateikti koncentruotą informaciją apie penktojo regiono istoriją, etnografiją, turizmo galimybes, kad klausytojai papildytų savo turimas žinias, įvertintų krašto specifiškumą ir galėtų skirti jį iš kitų etnografinių regionų, taip pat supažindinti susidomėjusiuosius.

Plačiau »

Gamtamokslinių stebėjimų taikymas patyriminiame ugdyme

Spalio 14 d. po dienos darbų Pamario zonos pradinių klasių mokytojai lankėsi Aukštumalos pažintiniame take, tikslu gautas gamtamokslines žinias perteikti mokiniams. Pažintiniame take mus lydėjo gidas Borisas Belchevas, kurio turtingas žinių bagažas mus stebino – palyginti mažai žinojome apie čia pat, šalia esančias įdomybes, apie kurias turėsime galimybę paaiškinti mokiniams, taikyti ugdyme.

Aukštumalos pažintinis takas, kurio ilgis į abi puses yra 2400 metrų, įkurtas Aukštumalės telmologiniame draustinyje. Draustinis įsteigtas norint renatūralizuoti ir išsaugoti Aukštumalės pelkinę ekosistemą, pasižyminčią ežerokšnių kompleksais, savitomis biocenozėmis, retų ir nykstančių rūšių augalija bei gyvūnija.

Plačiau »