Paroda ir apskritojo stalo diskusija – mokinio pažangos tikslais

Vasarį eksponavome Rusnės specialiosios mokyklos vaizdinių mokomųjų priemonių parodą „Mokausi, žaidžiu, tobulėju“.  Stendiniuose pranešimuose Rusnės specialiosios mokyklos auklėtojos dalijosi patirtimi apie specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, mokomų pagal pritaikytą ar individualizuotą pagrindinio ugdymo programą ugdymo proceso, vertinimo ypatumus.

Vasario mėnesį vyko rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų apskritojo stalo diskusija „Individualios pažangos pažinimas, stebėjimas, vertinimas ir skatinimas“, ši paroda buvo eksponuojama kovo mėnesį. Šia tema buvo pristatyti stendiniai pranešimai. Diskusijos metu buvo aptarti pažangos vertinimo būdai ir metodai. Kiekvienas pedagogas išsakė savo nuomonę bei patirtį, kokius būdus individualiai mokinio pažangai skatinti taiko savo mokykloje. Prieita nuomonės, kad  kolegialiosios patirties pasidalijimas ženkliai įtakoja  mokinių gebėjimų ir įgūdžių individualios ugdymo programos parengimo ir jos įgyvendinimo kokybę.

Laima Lelėnienė,
Rusnės specialiosios mokyklos specialioji pedagogė metodininkė

Zita Šernienė,
Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ logopedė metodininkė