+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai

[singlepic id=1867 w=200 h=200 float=left]Vasario ir kovo mėnesį Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos pedagoginės psichologinės pagalbos specialistės vedė Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursus (60 akademinių valandų programą), įvairių dalykų mokytojams, pedagogams.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. V-947 redakcija teigia, jog Programa skirta mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, kurie nėra išklausę ne mažesnės apimties nei 60 valandų arba 2 studijų kreditų kursų anksčiau arba studijų metu. Mokytojai kursus privalo išklausyti per metus nuo darbo mokytoju pradžios.

Tarnybos direktoriaus pavaduotoja supažindino kursų dalyvius su specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau SUP) ir inkliuzinio ugdymo samprata. Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais SUP turinčių asmenų ugdymą. Pedagoginių darbuotojų požiūriu į SUP turinčių mokinių ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje. Bendradarbiavimą su tarpinstitucinio bendradarbiavimo komandos nariais, kitais specialistais, mokyklos vaiko gerovės komisijos nariais.

Specialioji pedagogė supažindino su mokinių, turinčių SUP, grupėmis, jų charakteristikomis, SUP nustatymu, lygmenimis (nedideli, vidutiniai, dideli, labai dideli). Mokinių SUP atpažinimu ir įvertinimu. Ugdymo programų pritaikymu, specialiosiomis mokymo priemonėmis.

Psichologė kalbėjo apie SUP mokinių santykių su bendraamžiais, suaugusiaisiais ypatumus, palankaus mikroklimato klasėje (grupėje) kūrimą, saugią aplinką klasėje. Apie SUP įtaka vaiko bei jaunuolio asmenybės ir socialinei raidai. Vaikų ir jaunuolių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, raidos ypatumus.

Socialinė pedagogė, psichologė suteikė informaciją temomis – Saugi aplinka klasėje: patyčių, smurto, krizių, žalingų įpročių ir priklausomybių prevencija. Pedagogų bendradarbiavimą su SUP turinčių vaikų tėvais.

Mokytojai įgijo gebėjimų atsižvelgti į skirtingus mokinių gebėjimus ir poreikius, planuoti ir organizuoti ugdymo procesą pagal šiuolaikinės specialiosios pedagogikos principus, bendradarbiaujant su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos vadovais.

Gebės individualizuoti ugdymo turinį, atsižvelgiant į mokinių SUP, švietimo pagalbos tarnybos specialistų rekomendacijas, parinkti tinkamą mokymo medžiagą, specialiąsias mokymo priemones, įskaitant ir techninės pagalbos priemones. Gebės pastebėti ir vertinti individualią mokinio pažangą ir pasiekimus.

Išklausę kursus atliks savarankiško darbo užduotis. Parengs ir pristatys pasirinkto SUP turinčio mokinio ugdymo ir pagalbos jam organizavimo atvejo analizę, atskleidžiant ugdymo programos pritaikymo, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių parinkimo, reikiamos pagalbos, pažangos ir pasiekimų vertinimo ypatumus, būdus ir formas.

                                                                                       Janina Toleikienė,
Direktoriaus pavaduotoja