Etikos ir kitų mokomųjų dalykų integravimo prasmė ugdymo procese

Spalio 10 d. rajono etikos mokytojai apskritojo stalo diskusijoje „Etikos ir kitų mokomųjų dalykų integravimo prasmė ugdymo procese“ dalijosi kolegialiąja integruotų veiklų pamokose patirtimi.

Danutė Marozienė, Šilutės žemės ūkio mokyklos etikos mokytoja, pasidalijo kolegialiąja patirtimi, kaip pavyko istorijos ir etikos dalykų pamoka „Holokaustas – nusikaltimas žmoniškumui“. Taip pat apie etikos-lietuvių kalbos dalykų projektinę veiklą „Kalbos kultūra – tautos kultūros atspindys“, Vydūnui skirtą etikos-istorijos dalykų projektinę veiklą „Tautiškumo ir žmogiškumo dermė pagal Vydūną“. Mokytoja taip pat akcentavo mokyklos bendruomenės susitelkimą gerumo projektams.

Kolegialiosios veiklos patirtimi dalijosi ir kiti susirinkimo dalyviai. Aptarėme veiklos klausimus. Kiekvienas iš kolegų „pasiėmėme“ kažką racionalaus, ką taikysime savo praktinėje veikloje.

Daiva Jakienė,
Šilutės pirmosios gimnazijos mokytoja

Smėlio terapijos taikymas

Spalio 9 dieną rinkosi rajono psichologų metodinio būrelio nariai. Susitikimo metu psichologė Eglė Kelpšienė pristatė  smėlio terapijos metodą.

Smėlio terapijos metodas yra populiarus ir plačiai pritaikomas darbui su vaikais ir suaugusiais. Smėlis – puiki medžiaga išreikšti savo vidinius išgyvenimus, papildomai naudojamos figūrėlės padeda sukurti artimą aplinką. Psichologės diskutavo apie naudojamo smėlio rūšis, būtinų figūrėlių kolekcijas, metodo taikymo galimybes savo darbe. Metodinio būrelio psichologės turėjo galimybę ne tik teoriškai susipažinti su smėlio terapijos metodu, bet ir išbandyti pačios, t.y. susitikimo metu buvo sukurtas metodinio būrelio talismanas. Būrelio narės labai dėkoja Eglei Kelpšienei už puikų pristatymą.

Rūta Gagienė,
Šilutės pirmosios gimnazijos psichologė

Mieli Mokytojai,

su Tarptautine Mokytojų diena! 

…Jums – gražiausi gėlių žiedai, nuoširdi padėka, mintimis esame drauge. Nuoširdžiausi sveikinimai Mokytojams, kuriantiems mūsų gyvenimus, ateitį, siekius ir tikslus. Mokytojams, kuriantiems mūsų šiandieną ir rytojų!

Švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas

PARODA „SPORTUOJAME IR DŽIAUGIAMĖS“

Visą spalio mėnesį Švietimo pagalbos tarnyboje kviečiame pamatyti Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytojos Neringos Undraitienės autorinę fotografijų parodą „Sportuojame ir džiaugiamės“.

Parodoje eksponuojamos fotografijos byloja mokyklos bendruomenės įsitraukimą į įvairias sporto veiklas. Mokykloje vyksta įvairių sporto šakų varžybos, kuriose gali dalyvauti įvairaus amžiaus vaikai. Pertraukų metu mokiniai dalyvauja aktyviosiose pertraukose. Mokyklos bendruomenė noriai dalyvauja varžybose, kurios vykdomos rajone. Ne tik mokiniai varžosi, bet ir mokytojai dalyvauja jiems skirtose rungtyse. Kasmet organizuojama Sporto diena, kurios metu visa mokyklos bendruomenė patraukia į mokyklos stadioną, kur vyksta linksmos, įdomios rungtys.

Plačiau »

Verslumo ugdymas technologijų pamokose

Rugsėjo 24 d. technologijų metodinio būrelio mokytojai susirinkime aptarė naujų mokslo metų veiklos kryptis, pasidalijo naujausia informacija dalyko tema, dalijosi kolegialia patirtimi, praktiškai išbandė modelino techniką.

Vilkyčių pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja Jolita Valutienė skaitė pranešimą „Verslumo ugdymas technologijų pamokose“, pasidalino mintimis apie iškylančius iššūkius ir sėkmes vykdant verslumo ugdymo projektus.

Šilutės Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro technologijų ir ikiprofesinio mokymo mokytoja Irina Būdvytienė susirinkusius supažindino su modelino technikos panaudojimo galimybėmis technologijų pamokose, mokytojai turėjo galimybę praktiškai išbandyti modelino techniką, pasigaminti po darbelį, padiskutuoti apie modelino technikos integravimą į technologijų pamokas.

Rita Šleinytė,
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų vyresnioji mokytoja

Mokinių destruktyvus elgesys: priežastys ir korekcijos galimybės

Rugsėjo 27 d. socialiniai pedagogai metodinio būrelio susirinkime „Mokinių destruktyvus elgesys: priežastys ir korekcijos galimybės“  išklausė būrelio kuratorės, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Vidos Kubaitienės naujausią informaciją iš Švietimo ir mokslo ministerijos  ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro mokymų „Darbas su rizikos grupės vaikais: veiklos planavimas ir koordinavimas“.

Susipažinome su būrelio kuratorės pateikta naujausia informacija, atnaujintomis darbo metodikomis. Išklausėme psichologės Ilonos Norgėlienės paskaitą susirinkimo tema. Diskutavome, kalbėjomės, aptarėme socialinio pedagogo darbo ypatumus ir būrelio veiklą.

Jolita Lileikienė,
Socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė

Kviečiame dalyvauti Europos kalbų ženklo apdovanojimo konkurse

2018 metais Švietimo mainų paramos fondas kviečia dalyvauti konkurse visas švietimo organizacijas, kurios 2017-2018 metais inovatyviai, įdomiai ir efektyviai pažymėjo Europos kalbų dieną – rugsėjo 26-ąją…

BENDRUMO SĄŠAUKA “BALTŲ VIENYBĖS DIENA”

Rugsėjo 22 dieną minima Baltų vienybės diena  – tai Lietuvos ir Latvijos atmintina diena,  pažymint 1236 m. Saulės žemėje įvykusį Saulės mūšį. Rugsėjo 20 dieną  jau trečią kartą ant Juknaičių alkakalnio į pilietiškumo ir etnokultūros integruotą pamoką susirinko Juknaičių pagrindinės mokyklos 7-10 klasių ir Šilutės pirmosios gimnazijos bei Vydūno gimnazijos mokiniai ir mokytojai.

Sąšauka buvo pradėta giedant Tautišką giesmę. Vėliau mokiniai susipažino su trumpa baltų vienybės dienos istorija ir išgirdo Juknaičių Alkos kalno legendą. Susirinkusieji turėjo galimybę susipažinti su baltų ženklais, kurių parodą surengė Šilutės pirmosios gimnazijos technologijų mokytojos Nijolės Titienės vadovaujami Juknaičių pagrindinės mokyklos ir Šilutės pirmosios gimnazijos mokiniai.

Plačiau »

Individualios mokinių pažangos stebėjimo, pokyčių fiksavimo pamokose praktika, siekiant geresnių mokymo (si) rezultatų

Rugsėjo 17 dieną gausus mokytojų būrys dalyvavo Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytojo eksperto, švietimo konsultanto Vinco Tamašausko seminare „Individualios mokinių pažangos stebėjimo, pokyčių fiksavimo pamokose praktika, siekiant geresnių mokymo (si) rezultatų“.

Susipažinome, kaip planuojama, organizuojama pamoka,  orientuota į pagalbą mokiniui, su mokinių išmokimo stebėjimo bei  pasiekimų vertinimo metodų taikymo pamokose praktika, siekiant mokinių geresnių mokymo (si) rezultatų, su  vertinimo užduočių rengimo individualizuojant, diferencijuojant, personalizuojant  mokinių ugdymą, pavyzdžiais, diferencijavimo ir individualizavimo modeliais, metodais, priemonėmis; pamokos daugiapakopiais mokymosi uždaviniais skirtingų gebėjimų mokiniams; mokomosios medžiagos parinkimu ir derinimu; įvairiomis galimomis refleksijomis pamokoje.

Seminaras susilaukė didelio mokytojų susidomėjimo, lektorius nuoširdžiai dalijosi praktinės veiklos patirtimi. Gautą informaciją mokytojai taikys savo kasdieniame darbe.

Alma Burbienė,
Juknaičių pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja

Efektyviausias mano IKT metodas

2018 rugsėjo 18 dieną Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje vyko biologijos mokytojų apskritojo stalo diskusija „Efektyviausias mano IKT metodas“.

Biologijos mokytoja Elvita Simaitienė skaitė pranešimą tema „IKT taikymo galimybės gamtos ir biologijos pamokose“. Mokytoja pristatė SMART Notebook prgramos galimybes, demonstravo interaktyvias pateiktis, interaktyvius žaidimus ir kitas veiklas, kurios domina mokinius ir skatina mokymosi motyvaciją. Interaktyvios priemonės šiuolaikinius vaikus traukia kaip magnetas. Tikslingai panaudojant pamokos laiką ir derinat išmaniųjų įrenginių naudojimą pamokoje, galima sukurti įdomią, patrauklią ir šiuolaikišką pamoką.

Mokytojos aptarė šiais mokslo metais pasirodžiusią naujovę – elektroninį EMA gamtos vadovėlį 5 klasei. Buvo prieita nuomonės, kad IKT taikymas pamokoje – tai neišvengiamas žingsnis į priekį, be kurio sunku įsivaizduoti ateities mokyklą.

Elvita SIMAITIENĖ,
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė,
Biologijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė