Metodinė veikla – mokytojų bei kitų švietimo specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti, keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.

Šilutės rajone yra 27 metodiniai būreliai

Pagrindiniai metodinių būrelių dokumentai

Metodinės veiklos formos

Metodinio būrelio funkcijos yra šios:

  1. nustatyti būrelio metodinės veiklos prioritetus;
  2. nagrinėti ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmingumą, inicijuoti mokytojų gerosios patirties sklaidą mokyklose;
  3. vertinti, recenzuoti ir aprobuoti mokytojų parengtus metodinius darbus, metodines priemones, mokymo ir mokymosi priemones ir, autoriams pritarus, inicijuoti ir koordinuoti jų sklaidą;
  4. nustatyta tvarka dalyvauti vertinant mokytojų praktinę veiklą, teikti rekomendacijas mokytojams, siekiantiems įgyti mokytojo metodininko ir mokytojo eksperto kvalifikacines kategorijas;
  5. inicijuoti naujas kvalifikacijos tobulinimo programas;
  6. teikti siūlymus mokytojams, metodinėms grupėms, metodinėms taryboms, mokytojų asociacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, švietimo pagalbos įstaigoms ir kt.;
  7. vykdyti kitas  nuostatuose numatytas funkcijas.