+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Šiuolaikinių IKT panaudojimas šokio ir muzikos pamokose

[singlepic id=282 w=200 h=200 float=right]Tokiu pavadinimu choreografijos ir muzikos mokytojams organizuoto seminaro tikslas – plėtoti bei pagilinti mokytojų profesines, bendrąsias kompetencijas, kurios įgalintų juos naudoti informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis paremtas priemones, tobulinant pamokų turinį ir formas.  

Lektoriai – Saulius Rudelis, Klaipėdos Gedminų pagrindinės mokyklos mokytojas ekspertas, Gediminas Jonauskas, tos pačios mokyklos informacinių technologijų mokytojas.
Programos uždaviniai: skatinti ugdymo turinio kaitą ugdymo įstaigose, supažindinant mokytojus su naujomis ugdymo programomis ir metodais; suteikti mokytojams žinių apie eTwinning projekto planavimo, organizavimo procesą; supažindinti su skaitmeniniu mokymo(si) objektų kūrimu ir taikymu ugdymo procese; tobulinti mokytojų gebėjimus naudotis IKT ir padaryti tai kasdieninės pamokinės veiklos dalimi; suteikti mokytojams žinių apie vaizdo ir audio laikmenų redagavimą; įgytas žinias pritaikyti šokio pamokose ir neformalaus ugdymo užsiėmimuose.
Pastaraisiais metais informacinės ir komunikacinės technologijos  vis labiau veikia mokymo ir mokymosi metodus,  įtakoja ne tik mokymo turinį, bet ir visą ugdymo procesą. IKT skverbiasi į mokymo(si) aplinką kaip vienas iš svarbių jos elementų, leidžiančių didinti ugdymo efektyvumą, naudotis ugdymo procese naujausiais ištekliais, padeda kurti naują, informacijos šaltinių ir bendravimo priemonių įvairovę, kurioje lengva ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius, integruoti įvairių sričių temas, taikyti aktyvius mokymo metodus, išryškinti ir lavinti individualius vaiko gebėjimus, mokyti dirbti savarankiškai ir grupėmis, vertinti ir įsivertinti. Šiuolaikinis mokymas(is) turi būti organizuojamas atsižvelgiant į skirtingus mokinių mokymo(si) poreikius ir stilius, plėsti akiratį, skatinti motyvaciją ir didesnius (arba aukštesnius) siekius, būti aiškus ir tikslus, t.y. nukreiptas į konkretų tikslą ir adresatą. Informacinės technologijos padeda siekti  naujų ugdymo tikslų, tačiau iki šiol Lietuvoje trūksta konkrečių mokymo metodikų, gerosios praktikos pavyzdžių ir rekomendacijų integruoto ugdymo problemai spręsti.
Šia programa siekiama suteikti mokytojams naujų žinių bei gebėjimų taikyti, inovatyvius mokymo(si) metodus ir priemones, paremtas informacinių bei komunikacinių technologijų (IKT) naudojimu kasdieniniame ugdymo procese. Gilinamos jų žinios ir gebėjimai nustatyti inovatyvių IKT paremtų metodų naudojimo ugdymo procese poreikį, integruoti juos į ugdymo turinį, planuoti pamokas ir savarankišką mokinių darbą.
Programa skirta mokytojams, kurie domisi edukologijos naujovėmis ir pasiekimais, kūrybiškai taiko kolegų skleidžiamą gerąją patirtį.