Pedagoginės bendruomenės stiprinimas per intervizijas

Vyksta programos „Pedagoginės bendruomenės stiprinimas per intervizijas kaip instrumentą darbo kokybės tobulinimui (kodas 213002356 )“ praktiniai mokymai  „Diemedžio“ ugdymo centro mokytojams ir auklėtojams. Programos tikslas – intervizijų pagalba stiprinti Centro pedagoginę bendruomenę, analizuojant sudėtingus atvejus, siekiant kurti mokinių emocinę gerovę.

I modulis „Savęs pažinimas“ vyko vasario 15,19 dienomis.  II modulis „Profesinio ir asmeninio ¬„Aš“ ribos“ vyko balandžio 6, 9 dienomis.

Programos uždaviniai – suteikti pedagogams žinių ir patobulinti įgūdžius, asmeninėje veikloje ugdant savirefleksiją ir įžvalgą bei mokantis išgyventi kylančias su darbo situacijomis susijusias emocijas; padėti pedagogams ugdyti save kaip asmenį, išgryninant ir pastiprinant asmenines savybes bei sustiprinant motyvaciją dirbti; ugdyti gebėjimus bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiais asmenimis darbo srityje ir socialinėje aplinkoje.

Programą sudaro 5 moduliai, kurių metu 12 temų bus pristatomos teorinėmis paskaitomis ir psichoedukaciniais praktiniais užsiėmimais. Užsiėmimų  metu  skatinamos ne tik asmeninės įžvalgos, bet ir siekiama suprasti konkrečios užduoties poveikį klientui. Individualiose konsultacijose pokalbio metu išsiaiškinami darbuotojo patiriami sunkumai, nesėkmės, teikiama informacija jam rūpimais klausimais kaip  ir padedamos spręsti kylančios problemos.

Aurelija Kasparavičienė,
Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja

Vaikų ir suaugusiųjų kūrybinių darbų paroda „Skiriu mamai…“

Motinos diena švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį. Ši šventė lietuviams žinoma dar nuo senų senovės. Šią dieną išskirtinis dėmesys skiriamas moterims, kurios yra Mamos, močiutės, žmonos, globėjos, kurios augina ar tik planuoja auginti vaikus. Tai graži pavasario šventė, kai pagerbiamas moteriškas motinystės pradas ir stengiamasi parodyti kuo daugiau dėmesio ir rūpesčio mamoms, kurios rūpinasi, dirba, puoselėja savo šeimos židinį. Motinos diena ne šiaip sau švenčiama pavasarį. Motina tapatinama su žeme. Kaip ji išaugina vaikus, taip žemė išaugina derlių. Taigi pavasarį, kai garbinama žemė, kad būtų derlinga, nepamirštamos ir mamos.

Mamos diena yra tarptautinė šventė švenčiama ne vienoje pasaulio šalyje, tačiau gali skirtis  datos, kada ji minima. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje Mamos diena minima ketvirtąjį pasninko sekmadienį – dar iki Velykų, kai, tuo tarpu, Lietuvoje ši šventė visada pažymima po Velykų.

Ši šventė yra svarbi ir mums, todėl norime savo kūrybiniais darbais pagerbti jau „iškeliavusias“ anapus, esamas ir būsimas mamas.

Parodoje eksponuojami Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro bei Šilutės meno mokyklos, Kintų ir Žemaičių Naumiesčio dailės klasių mokinių ir suaugusiųjų kūrybiniai darbai, sukurti 2020 – 2021 mokslo metais. Savo darbuose mokiniai pristato įvairius tapybos, grafikos  ir skulptūros darbus, atliktus tradicinėmis ir mišriomis dailės  atlikimo technikomis. Siekdami pabrėžti autorių plastinius gebėjimus ir jų individualumą, virtualioje parodoje pristatome skirtingo amžiaus dalyvių požiūrį į mums visiems aktualius dalykus.

Aurimas Liekis,
Dailės mokytojas metodininkas

Plačiau »

Psichologinis atsparumas ir jo didinimas

Sausio-kovo mėnesiais rajono socialiniams pedagogams buvo 16 veiklos su psichologu popiečių, kurios buvo  organizuojamos nuotoliniu būdu.

Šias veiklas, kurių tikslas buvo „Psichologinis atsparumas ir jo didinimas“ pasiūlė Bendruomeniniai šeimos namai, įsikūrę Žemaičių Naumiestyje. Subūrėme dvi socialinių pedagogų grupes, kurios nuosekliai dirbo nuotoliniu būdu. Pradžioje psichologės Vilmos Nichols padedami, aiškinomės asmenybių tipus, kaip bendrauti su tokius bruožus turinčiais žmonėmis. Vėliau analizavome mokytojo perdegimo sindromą ir priežastis, pagalbos būdus.

Įgijome žinių, kurias taikysime tiesioginiame socialinio pedagogo darbe. Jos padės socialiniams pedagogams spręsti žmonių santykių rebusus, kartu ir patiems išlaikyti pusiausvyrą kebliose situacijose, kai susiduriame su nuomonių skirtumais ir asmenybės ypatumais.

Sonata Vilčiauskienė,
Socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė,
Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio socialinė pedagogė

Kuriame metodinių priemonių rinkinį socialiniam pedagogui

Rajono socialiniai pedagogai balandžio 12 d. rinkosi tartis, kaip organizuos komandinį darbą kuriant metodinių priemonių socialiniams pedagogams rinkinį.

Idėja kilo pasitarus kolegoms viename iš metodinio būrelio susirinkimų, kad reikėtų sisteminti ir vienoje vietoje sudėti turimas ir naujas metodines socialinio pedagogo darbe naudojamas metodines priemones. Buvo pastebėta, kad visų dalykų mokytojai jas turi, o socialiniai pedagogai blaškosi kiekvienas ieškodamas. Susisteminta metodinė medžiaga būtų puiki pagalba socialinio pedagogo darbe.

Pritarėme siūlymui, jog kiekvienas mūsų pateiks pačių sukurtas ir kitur surastas metodines priemones, kurios padeda siekti rezultato ugdyme.

Angelė Noreikienė,
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė

Elgesio ir emocinių sutrikimų turinčių mokinių ugdymas

Balandžio 8 ir 15 dienomis įvairių dalykų mokytojams vyko nuotolinis seminaras „Elgesio ir emocinių sutrikimų turinčių mokinių ugdymas: iššūkiai tarp teorijos ir praktikos“, kurį vedė Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Aurelija Kasparavičienė ir psichologė Aldona Giržadienė.

Švietimo pagalbos specialistai, pedagogai buvo  supažindinti su mokinių emocinėmis ir elgesio problemomis, jų raiška bei elgesio valdymo būdais. Seminaro metu, aptarti elgesio ir emocijų  sutrikimų turinčių mokinių raidos, mokymo(si) ypatumai, darbo metodai, galimybės, struktūruotos aplinkos kūrimo svarba. Refleksijos metu aptarti aktualūs klausimai, susiję su mokinių turinčių elgesio ir emocijų sunkumų, sutrikimų, ugdymu, pagalbos teikimo galimybėmis, individualia pažanga.

Plačiau »

Respublikinė pradinių klasių mokinių ir mokytojų konferencija „ATRASK, IŠBANDYK, PASIDALINK“

Balandžio 14 dieną Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje vyko nuotolinė respublikinė pradinių klasių mokinių ir mokytojų konferencija „ATRASK, IŠBANDYK, PASIDALINK“.

Konferencijos tikslas – formuoti mokinių pažinimo poreikius, aktyviai domėtis gamtosauginėmis problemomis, aplinkos būkle, analizuoti ir tyrinėti ją įvairiais požiūriais. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė Šiaulių Gegužių progimnazijos, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos, Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos, Vainuto gimnazijos ir Švėkšnos ,,Saulės“ gimnazijos  1-4 klasių mokiniai. Jaunieji tyrinėtojai pasidalino įvairia patirtimi: tyrinėjo sraiges, auksaakes, augino įvairius daigelius, gamino muilo burbulus, lietaus lašelius, supažindino su didžiausiais Lietuvos rieduliais. Džiugu, kad pradinukai moka naudotis informacinėmis technologijomis.

Dėkojame mokytojoms, paskatinusioms vaikus tyrinėti, pajusti pažinimo džiaugsmą  ir parengti pranešimus. Mokytojoms tai buvo pasidalijimas kolegialiąja ugdymo KITAIP patirtimi.

Elvina Kaktienė,
Konferencijos koordinatorė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja

Mokinių skirtybės

Balandžio 15 d. Vainuto gimnazijos mokytojai dalyvavo nuotolinėje ilgalaikės 40 val. kvalifikacijos programos „Mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas ugdymo(si) įvairovės srityje“ seminare „Mokinių skirtybės: ugdymo proceso individualizavimas, diferencijavimas, personalizavimas, suasmeninimas ir pažangos pastovumas“. Seminarą vedė dr. doc. Giedrė Adamonienė, Kauno technikos kolegijos mokslo ir edukacinių projektų vadovė.

Mokyklos vidinio ir išorinio įsivertinimo rezultatai rodo, kad nepakankamas dėmesys skiriamas individualiai mokinio kompetencijų plėtotei, pažangai, savęs pažinimui, įsivertinimui ir vertinimui. Mokinių bendrosios ir esminės dalykinės kompetencijos reikalauja keisti ugdymo praktiką pamokoje. Programoje pagrindinis dėmesys skiriamas mokinių esminėms kompetencijoms ugdyti, remiantis mokymosi mokytis kompetencijų ugdymo pavyzdžiais. Ugdymo turinio parinkimo ir pritaikymo mokiniams skirtingų gebėjimų.

Drauge su lektore ieškojome kaip sėkmingiau ugdyti kiekvieną mokinį.

Virginija Ryliškienė,
Vainuto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lietuviškasis da Vinčis – kun. Jurgis Ambraziejus Pabrėža

Tikybos mokytojai virtualioje popietėje su tikybos mokytoju ekspertu Remigijumi Oželiu balandžio 15 d. paminėjo Lietuvos šviesuolio Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metus.

2021-ieji Lietuvoje paskelbti kunigo, pasauliečio pranciškono, aistringo botaniko ir lietuviško mokslo pradininko Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais. 1771-aisiais gimęs šviesuolis Kretingoje iki šiol garbinamas kaip šventasis. Žemaičių šviesuolio užmojai nesiliauja stebinti iki šiol.

Porą valandų dėkingi klausėme įdomaus iliustruoto, paremto istoriniais faktais Remigijaus Oželio pristatymo apie prasmingą kun. Jurgio Pabrėžos gyvenimą ir veiklą. Praamžius, turtingas  dvasia, mintimis, darbais ir poelgiais, paliko mums ne vieną kasdienybės pauzę pamąstymui apie tai, kad dvasinės vertybės nesensta.

Violeta Stonienė,
Tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Prasmingas bendradarbiavimas

Šilutės jaunimo suaugusiųjų centro ir Tauragės suaugusiųjų mokymo centro mokytojai balandžio 7 d. nuotoliniame seminare dalijosi kolegialiąja nuotolinio ugdymo patirtimi, drauge sprendė nuotolinio ugdymo iššūkius ir galimybes.

Mokytojai dalijosi projektinės veiklos, ugdymo veiklų integravimo ir kasdienio nuotolinio ugdymo patirtimi. Suaugusiųjų mokymas turi kitų veiklos krypčių ir specifikos, tad dviems kolektyvams kvalifikaciniame seminare veiklos idėjų ir kolegialių spendimų bei planų ateičiai nepristigo.

Irina Budvytienė,
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė

Mokytojų skaitmeninės kompetencijos gerinimas su programa „Etwinning“

Balandžio 8 d. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojai susirinko į antrą mokymų dalį „Etwinning“ projektai – mokinio sėkmė per mokytojo sėkmę mokymo/si kokybei“.

Šio susitikimo metu mokytojai sužinojo, kokios yra profesinio tobulinimosi galimybės „School Education Gateway“ platformoje, mokėsi Etwinning projektų planavimo ir kūrimo, susipažino su Etwinning projektų darbine aplinka „TwinSpace“.

Danguolė Naujokienė,
Žemaičių Naumiesčio gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė