Tyrimas dėl švietimo pagalbos specialistų prieinamumo SUP turintiems vaikams

Per 2021 m. vasario mėnesį atlikta uždara anketinė ugdymo įstaigų apklausa raštu siekiant išsiaiškinti rajono ugdymo įstaigose esančių švietimo pagalbos specialistų faktinį krūvį bei mokinių, turinčių SUP, realią švietimo pagalbos specialistų pagalbą 2020 metais, iki Įtraukiojo ugdymo plėtros 2021-2024 metų veiksmų plano įgyvendinimo.

Balandžio-gegužės mėn.  Zoom platformoje vyko Šilutės r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotojos Janinos Toleikienės pranešimo „Švietimo pagalbos prieinamumas vaikams, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, Šilutės rajono lopšeliuose -darželiuose bei mokyklose 2020 metais“ pristatymai Šilutės rajono lopšelių-darželių,  mokyklų VGK pirmininkams bei savivaldybės administracijos VGK nariams.

Plačiau »

Paroda „Metodinės priemonės ir jų turinys pagal vaiko pažintines galias“

Rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojos kviečia į virtualią parodą „Metodinės priemonės ir jų turinys pagal vaiko pažintines galias“.

Tai pačių mokytojų sukurtos ir jų kasdieniame darbe naudojamos metodinės priemonės ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus.  Mokytojai nestokoja kūrybiškumo ir išmonės siekdami mokinių kompetencijų. Aptarėme parodos organizavimo klausimus ikimokyklinio ugdymo metodinių būrelių susirinkime ir įgyvendinome šią gražią idėją – sukūrėme daug įdomių žaidimų ir metodinių priemonių mažiesiems. Kviečiame susipažinti, siūlome taikyti praktiškai.

Dėkojame mokytojams už kūrybiškumą ir geranoriškumą siekiant ugdymo tikslų.

Daiva Bačiulienė,
Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Išmokimo pasimatavimas ir pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys

Gegužės 6 d. Usėnų pagrindinės mokyklos mokytojams. vyko programos „Mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas ugdymo(si) įvairovės srityje“ seminaras „Išmokimo pasimatavimas ir pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys“. Lektoriė – Julija Glinskė, Laisvosios mokyklos modelio „Forvardas“ bendrakūrėja, lietuvių kalbos mokytoja. Seminaro tikslas – supažindinti mokytojus ir mokyklos vadovus su efektyviais refleksijos panaudojimo būdais.

Sąmoningas vaikas natūraliai siekia aukščiausių rezultatų tame, kas jam yra svarbu. O sąmoningą kartą lengviausia pradėti ugdyti nuo refleksijos įgūdžių ugdymo. Pedagogams mokantis kartu su mokiniais. Refleksijos svarba deklaruojama kiekviename ugdymą reglamentuojančiame dokumente, tačiau vyrauja populiari nuomonė, kad refleksija tuščiai išnaudoja pamokos laiką ir… neduoda jokių rezultatų.

Plačiau »

Pasaulinė judėjimo sveikatos labui diena

Gegužės 10-oji – Pasaulinė judėjimo sveikatos labui diena. Kviečiame tėvelius ir mokytojus priminti vaikams fizinio aktyvumo svarbą ir ta proga dovanoti jiems mokomąją knygelę FIZINIS AKTYVUMAS.

Energingas knygelės veikėjas Judrutis su vaiku kalbasi apie fiziškai aktyvią laisvalaikio veiklą ir jos naudą sveikatai.

Skaitydamas knygelę ir atlikdamas užduotis, vaikas:

 • sužino, kas yra fizinis aktyvumas;
 • aiškinasi, kodėl žmogus gali judėti;
 • supranta, iš kur žmogus gauna energijos ir kam ją naudoja;
 • nusako, kas vyksta organizme fizinio krūvio metu;
 • mokosi apčiuopti ir skaičiuoti savo pulsą;
 • skiria fiziškai aktyvų gyvenimo būdą nuo pasyvaus;
 • aptaria judėjimo naudą sveikatai, savijautai, darbingumui;
 • pastebi nejudrios gyvensenos padarinius sveikatai;
 • pratinasi derinti fiziškai pasyvią veiklą su aktyviu poilsiu;
 • aptaria judėjimo galimybes mokykloje, namie, gamtoje;
 • prisimena, kaip saugiai užsiimti aktyvia fizine veikla;
 • pildo fizinio aktyvumo dienyną;
 • tiria savo fizinį aktyvumą ir pasyvumą, daro išvadas, kelia tikslus.

Plačiau »

Mokytojo sėkmė būti praaugtam

Balandžio 29 d. dailės mokytojai iš visos respublikos jungėsi virtualiai popietei „Prie žinių versmės. Geros mokyklos link“ su Šilutės pirmosios gimnazijos dailės mokytoja eksperte Kristina Blankaite.

Mokytoja Kristina pasidalijo savo kolegialiąja patirtimi, kaip siekia mokinio pažangos, išsakė savo įžvalgas mokinių sėkmingo ugdymo tema. Mokytojo sėkmė būti praaugtam – taip galima nusakyti mokytojo ir mokinio sėkmę.

Dailės mokytojai taip pat kaip ir visi mokytojai mokyklose siekia mokinio žinių ir įgūdžių rezultato, kūrybiškumo, kompetencijų brandos. Ugdymo procesas – ištisa paletė išgyvenimų, ieškojimų ir potyrių, kurie priklauso ir mokiniui, ir mokytojui.

Kalbėjome apie geros mokyklos koncepcijas (pirmąją, 1988 m., antrąją, 1994 m., trečiąją, 2012 m.), siekimą paskatinti mokyklos bendruomenes „išrasti“ mokyklą kuriant jos veiklos modelius, aplinkas ir ugdymo būdus.

Daliutė Montvydienė,
Šilutės Vydūno gimnazijos dailės mokytoja metodininkė

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VIRTUALI ETNINĖS KULTŪROS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „RYKAUN VAIKAI PAMARĖS“

Šio virtualaus projekto tikslas – turtinti ir plėtoti etnokultūrinio ugdymo kompetencijas, puoselėti ir populiarinti Pamario krašto vaikų muzikinį folklorą, panaudojant IKT.  Projekto organizatorius – Šilutės lopšelis-darželis ,,Pušelė“ , projekto partneris – Šilutės švietimo pagalbos tarnyba. Parodos organizatorės,  mokytojos –  Irena Žėkienė,  Vilma Mikužienė, Dovilė Jokšaitė, Loreta Sungailienė, konsultantė IKT klausimais – Sigita Žemaitytė.

Dalyviai: Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“, Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“, Šilutės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“, Šilutės rajono Katyčių pagrindinė mokykla ir Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė“.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai (5,6,7 metų) , išklausę lietuvininkų vaikų dainos „Ei, tu, kiški pamariški“ audioįrašą, pasitelkę fantaziją bei kūrybiškumą, bandė muzikinį folklorą perkelti į dailės kūrinėlius, taip sukurdami vaizdingus darbelius virtualiai parodai.

Linkime malonių įspūdžių.

Irena Žėkienė,
Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ meninio ugdymo mokytoja

Dėmesys mokinių kompetencijoms ir ugdymo turinio atnaujinimui

Balandžio 30 d. nuotoliniame rajono metodinių būrelių ir mokyklų metodinių grupių pirmininkų ir susirinkime „Dėmesys mokinių kompetencijoms ir ugdymo turinio atnaujinimui“ kalbėjome apie pirmuosius rajono švietimo įstaigų žingsnius įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas.

Aptarėme klausimus, į kuriuos reikia atsakyti prieš pradedant mokykloje įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas, strateginį bendrųjų programų diegimo vizijos planavimą ir bendruosius diegimo procesus, jų koordinavimo veiksmus mokyklose, reikšmingus bendradarbiavimo aspektus kartu kuriant palankią profesinio tobulėjimo aplinką, kuri įgalina mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas.

Nijolė Rimkuvienė,
Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė

PASAULINĖ RANKŲ HIGIENOS DIENA

Artėja gegužės 5-oji diena – Pasaulinė rankų higienos diena. Kviečiqame mokytojus priminti vaikams rankų higienos svarbą sveikatai ir ta proga dovanoti jiems mokomąją knygelę „Plaukime rankas“.

Smalsus knygelės veikėjas Žiūris padeda vaikui pažinti akimis nematomus mikrobus ir suprasti, kodėl reikia plauti rankas. Atlikdamas užduotis vaikas: pratinasi laikytis asmens higienos; atlieka rankų plovimo eksperimentą; mokosi taisyklingai plauti rankas; sužino, kaip prižiūrėti nagus; naudojasi rankų higienos priemonėmis; sužino, kokių mikrobų yra aplinkoje; nagrinėja virusų, bakterijų plitimo kelius; siekia apsisaugoti nuo mikrobų pats ir apsaugoti kitus; pratinasi įsivertinti pasiekimus ir jais pasidžiaugti.

Plačiau »

Gebėkime suprasti bei valdyti savo ir kitų emocijas

Balandžio 26 d.  Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojai dalyvavo nuotolinėje 40 val. kvalifikacijos programos „Vidinė ir tarpasmeninė emocinė kultūra (EQ)“ I modulyje „Emocinis atsparumas. Praktinės rekomendacijos“.

Lektorė – Nomeda Marazienė, VšĮ Lyderystės ekspertų grupės vadovė, emocinio intelekto kompetencijų lavinimo trenerė, konsultantė.

Dauguma žmonių, kuriuos mokė, kad išsilavinimas ir nuoširdus darbas – tai tikras kelias į sėkmę, pradeda suprasti, kad tam reikia kažko daugiau. Nebeužtenka vien tik būti protingesniam ar išsiugdyti tobulus įgūdžius. Net paprastam išlikimui darbo rinkoje – jau nekalbant apie svaiginančią karjerą – kai viskas taip dažnai ir greitai keičiasi, prireiks visai kitokio meistriškumo. Vidinės savybės, kaip kad gebėjimas greitai atstatyti fizines ir dvasines jėgas, iniciatyvumas, optimizmas ir gebėjimas prisitaikyti, dabar vertinami kur kas labiau.

Plačiau »

Metodinės priemonės ir jų turinys pagal vaiko pažintines galias

Balandžio 28 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojai nuotoliniame susirinkime pademonstravo ir aptarė pačių sukurtas ir kasdieniame ugdyme naudojamas metodines priemones ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Tikslas – metodinio būrelio susirinkime dalytis kolegialiąja patirtimi ir vėliau parengti metodinių priemonių virtualią parodą, kurios idėjas galėtume taikyti ugdyme . Pristatyta buvo per 30 įvairiausių metodinių priemonių, lavinančių smulkiąją motoriką, kalbą, socialinę, pažinimo, komunikavimo kompetencijas, matematines žinias ir kt.

Visas šias priemones paviešinsime planuojamoje parengti gegužės viduryje metodinių priemonių parodoje „Metodinės priemonės ir jų turinys pagal vaiko pažintines galias“.

Džiaugiamės rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojų bendradarbiavimu ir nuoširdžiu kolegialiu dalijimusi sukurtomis metodinėmis priemonėmis.

Daiva Bačiulienė,
Ikimokyklinio ugdymo metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės lopšelio- darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė