Mokytojų atestacija

Mokytojas turi teisę būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka

Projektinė socialinės integracijos stiprinimo veikla

 VšĮ „ISADD Lietuva“ dalyvauja 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programoje „Sveikata“ ir pateikė paraišką kvietime „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ su savo projektu Socialinės integracijos stiprinimas taikant ABA metodiką vaikams ir jaunuoliams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų. Pridedami dokumentai.

Kvietimas siekia sukurti ir įdiegti veiksmingą metodų ir integruotų paslaugų pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui kokybinę sistemą, taip užtikrinant vaikų ir jaunimo gerovę taip pat ir Jūsų savivaldybės mokyklinio ugdymo įstaigose. Projekto laikotarpis 2021 09 01 – 2024 03 01* Projektu siekiama pritaikyti  moksliniais tyrimais pagrįstą ABA metodiką, kurios pagalba bus mažinami autizmo spektro (ir kitų raidos) sutrikimų požymiai jų turintiems vaikams. Pagal šią  metodiką bus vykdomi mokymai ugdymo specialistams, pedagogams bei jų asistentams, suteikiant jiems žinių ir praktinių įgūdžių, kaip dirbti su ASS (autizmo spektro sutrikimą) turinčiais vaikais, jaunuoliais, o taip pat ir šeimoms, auginančioms raidos sutrikimus turinčius vaikus,  bus teikiamos mokomosios ir psichologinės konsultacijos.

Jei esate šeima iš Šilutės raj. ir  norite aktyviai prisidėti prie savo ir savo vaiko gyvenimo kokybės gerinimo pokyčių, kviečiame dalyvauti projekto atrankoje. Į projektą atrenkami 6 – 14 metų  vaikai ir jaunuoliai, turintys raidos, elgesio sutrikimų, be agresyvaus, savęs žalojančio elgesio ir jų šeimos, galinčios skirti laiko siekiant įgyvendinti pokyčius padedančius gerinti vaiko socialinį įsitraukimą į šeimos ir bendruomenės gyvenimą. Mokomosios ir psichologinės konsultacijos yra finansuojamos projekto lėšomis. Dėl informacijos ir anketos galite kreiptis adresu info@isadd.lt arba telefonu +37062490097.

Maloniai laukiame visų norinčių! Užpildytas anketas prašome siųsti iki vasario 1 d. info@isadd.lt

*Projekto trukmė Jūsų savivaldybėse yra 2022 02 01 – 2022 07 01

VšĮ „ISADD Lietuva“

info@isadd.lt

+37062490097

Džiaugiamės, jog kartu galime pasiekti daugiau!

Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų turinčiais mokiniais

Gruodžio 29 d. Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos pedagogai, švietimo pagalbos specialistai nuotoliniu būdu išklausė „Diemedžio“ ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėjos Aurelijos Kasparavičienės ir psichologės Aldonos Giržadienės seminaro „Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų turinčiais mokiniais. Situacijų apžvalga ir jų valdymo galimybės“. Apžvelgta pedagogo darbo su emocijų ir elgesio sutrikimą turinčiais vaikais specifika, situacijų apžvalga ir jų valdymo galimybės.

Švietimo pagalbos specialistai, pedagogai buvo supažindinti su mokinių emocinėmis ir elgesio problemomis, jų raiška bei elgesio valdymo būdais. Seminaro metu, aptarti elgesio ir emocijų  sutrikimų turinčių mokinių raidos, mokymo(si) ypatumai, darbo metodai, galimybės, struktūruotos aplinkos kūrimo svarba. Refleksijos metu, aptarti aktualūs klausimai, susiję su mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sunkumų, sutrikimų, ugdymu, pagalbos teikimo galimybėmis, individualia pažanga.

Aurelija Kasparavičienė,
„Diemedžio“ ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja

„Moodle“ įrankių panaudojimo galimybės

Gruodžio 29 d. gausus Šilutės pirmosios gimnazijos kolektyvas (per trisdešimt mokytojų) virtualiai išklausė Andriaus Petrausko, Skuodo rajono Ylakių gimnazijos informacinių technologijų mokytojo metodininko, kolegialiosios patirties modulio pagal ilgalaikę programą „Virtualioji mokymo(si) sistema ugdymo procese“(kodas 211000854).

Andrius Petrauskas dalijosi kolegialiąja „Moodle“ įrankių panaudojimo galimybių, mokinių mokymosi ir pažangos stebėjimo bei vertinimo patirtimi. Buvo naudinga sužinoti, kokiomis priemonėmis skatinti mokinius, siekti ugdymo kokybės. Beliko išgirstą patirtį taikyti ugdymo veiklose ir mokytojams tapti inovatyvesniais kuriant patrauklų ir veiksmingesnį ugdymą, ko siekiame ir tikimės.

Diana Rumšienė,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

UGDYMO TURINIO PRATURTINIMAS IR AKTUALIZAVIMAS

Edukacija mokytojams ugdymo turiniui praturtinti ir aktualizuoti vyko virtualiai gruodžio 28 d. Tai ilgalaikės programos „Mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas ugdymo(si) įvairovės srityje“ (kodas 213002007) modulis.

Usėnų pagrindinės mokyklos pedagogai sėmėsi patirties iš Šiaulių Dubysos aukštupio mokyklos, kuri yra įdomi savo struktūra. Ją sudaro trys mokyklos: Aukštelkės mokykla, Bubių mokykla ir Kurtuvėnų mokykla. Savo mokyklos veiklą pristatė direktorius Vaidas Bacys, skyriaus vedėja pagrindiniam ugdymui Vida Šarauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Garškienė ir skyriaus vedėja švietimo pagalbai Simona Miškinienė.

Plačiau »

Kolega – kolegoms

Gruodžio pabaigoje Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojai dalyvavo Kokybės krepšelio veikloje „IKT panaudojimo pamokoje galimybės“, kurią vedė tos pačios gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Jurgita Beitienė.

Mokytojai mokėsi dirbti programėlėmis „Padlet“, „Bamboozle“, „Mystorybook“, „Storyjumper“ ir „Mentimeter“. Pasidalijimas žiniomis tikime padės pamokas tapti patrauklesnėmis, informatyvesnėmis, inovatyviomis. Linkime mokytojams, kad tai neliktų tik teorinės žinios, bet taptų patogiu įrankiu, kūrybiška kasdienybe stengiantis paįvairinti ugdymo procesą.

Jurgita Beitienė,
Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytoja

Nuoširdžiausi sveikinimai

Su artėjančiomis šventėmis, tegul jos neša džiugesį ir sėkmę!

Dėkingi už bendradarbiavimą rajono švietimo įstaigų bendruomenėms!

Linkime, kad Kalėdų stebuklas ir Naujieji visiems atneštų svajonių išsipildymą ir didžiulę teigiamų emocijų puokštę, ramybę ir pilnatvę Jūsų šeimoms ir namams.

Švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas

Supervizijos socialiniams pedagogams ir mokytojo padėjėjams

Rugsėjo-gruodžio mėnesiais Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje vyko supervizijų grupės mokytojo padėjėjams ir socialiniams pedagogams. Jas vedė Tarnybos III kategorijos psichologė Ilona Norgėlienė.

Supervizija – tai konsultacinė pagalba specialistams, norintiems tobulėti ir dirbti efektyviau. Tai grupinio konsultavimo procesas, kuriame gali dalyvauti nuo 4 iki 8 asmenų, kurie nėra tiesiogiai susiję darbo santykiais, bet yra tos pačios arba panašios srities specialistai. Plačiau »

Virtuali kūrybinių darbų paroda ,,Aš kuriu Žemei‘‘ 

Kai susilygina savo trukme diena ir naktis, kai gamtą pradeda budinti pirmieji pavasario pranašai, ateina Žemės diena, data, kai dar kartą susimąstome, kokia ta mūsų Žemė, ar gerai pažįstame mus supančią aplinką, ką gero joje padarėme, ko neišsaugojome, kokį „natūralų“, gamtos sukurtą, palikimą mes paliksime ateities kartoms.

„Diemedžio“ ugdymo centre organizavome respublikinę virtualią specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (ir ne tik) kūrybinių darbų parodą „Aš kuriu Žemei“, skirtą paminėti pasaulinę Žemės dieną. Parodos tikslas – skatinti aplinkosauginį švietimą, formuoti palankų aplinkai gyvenimo būdą ir aplinkosaugos vertybių nuostatas, akcentuojant aplinkosaugines problemas, teikiant prioritetą atliekų vengimui, daiktų pakartotiniam naudojimui.

Plačiau »

Respublikinė knygų skirtukų paroda „Knygų draugas“

„Diemedžio“ ugdymo centre kovo – balandžio mėnesiais buvo surengta respublikinė knygų skirtukų paroda „Knygų draugas“, kuri skirta paminėti Pasaulinės knygos dienai. Knygų skirtuką parodą koordinavo specialioji pedagogė – logopedė metodininkė Aistė Pielikienė.

Parodos dalyviai kurdami knygų skirtukus naudojo įvairiausias technikas bei medžiagas. Kiekvienas sukurtas skirtukas pasižymėjo unikalumu, spalvingumu, išradingumu, savitumu.  Visi sukurti knygų skirtukai buvo sudėti į filmuką, kurį galite pamatyti „Diemedžio“ ugdymo centro internetiniame puslapyje.

Plačiau »