RENGINIAI

Spalio mėnesio veiklos planas

Rugsėjo mėnesio veiklos plano papildymas

Rugsėjo mėnesio veiklos planas

Rugpjūčio mėnesio veiklos planas

Birželio mėnesio veiklos planas

Gegužės mėnesio veiklos planas

Balandžio mėnesio veiklos planas

Kovo mėnesio veiklos planas

Vasario mėnesio veiklos planas

Sausio mėnesio veiklos planas

2019 metų renginių archyvas

2018 metų renginių archyvas

ŠIĄ SAVAITĘ

26, 27, 28, 29 d.  9.00 val.  Įvairių dalykų mokytojams. Registracija www.semiplius.lt iki spalio 20 d. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa. Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos pedagoginės psichologinės pagalbos specialistai. 60 akademinių valandų programa. Kaina 50,00 eur. ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

26 d. 10.00 val. NUKELIAMA, NEĮVYKS. Pradinių klasių anglų kalbos mokytojams. Registracija www.semiplius.lt Pradinių klasių anglų kalbos mokytojų kūrybinė praktinė laboratorija „IT programų panaudojimas nuotoliniam ugdymui“. Banga Sabaliauskienė,
Renata Ivaščenkienė. Mini mokymai, kolegialioji patirtis. Šilutės Žibų pradinė mokykla, K. Kalinausko g. 10.

26 d. 12.00 val. NUKELIAMA, NEĮVYKS! Kūno kultūros mokytojams. Registracija www.semiplius.lt „Prie žinių versmės. Prestižinės mokyklos link“. Susitikimas su Šilutės sporto mokyklos treneriu ekspertu Vincu Murausku. ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

26 d. 14.00 val. Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro pedagogams. Registracija www.semiplius.lt  40 val. programa „Nuotolinio mokymo(si) platformos „Google for Education“ praktinio taikymo galimybės ugdymo procese“, Nuotolinio mokymo(si) platformos „Google for Education“ praktinio taikymo galimybės ugdymo procese. Selestina Sirtautė, Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos informacinių tecnologijų vyresnioji mokytoja. Tęstinis. Virtuali aplinka.

 27 d. 10.00 val. VIRTUALI APLINKA. Muzikos mokytojų apskritojo stalo diskusija „Vertinimas ir įsivertinimas muzikos pamokoje“. Registracija www.semiplius.lt Daiva Pielikienė. Dienotvarkė: veiklos klausimai. naujausia informacija., apskritojo stalo diskusija susirinkimo tema; sakralinio giesmių festivalio „Teskamba giesmės“ organizavimas. Vyks ŠPT,  K. Kalinausko g. 10. Prisijungimas bus išsiunčiamas 30 min. prieš renginį TIK UŽSIREGISTRAVUSIEMS semiplius.lt.

27 d. 10.00 val. NUKELIAMA, NEĮVYKS. Šilutės rajono ir Pagėgių dailės ir technologijų mokytojams. Registracija www.semiplius.lt iki spalio 26 d. Seminaras „Dailės terapijos metodų panaudojimo galimybės, siekiant teigiamo mokinio elgesio pokyčių“. Aurelija Kasparavičienė, „Diemedžio“ ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja.  Pažymos kaina 1,00 eur Vyks „Diemedžio“ ugdymo centre, Šylių g. 7, Vilkėno – I k.

27 d. 10.00 val.  VIRTUALI APLINKA. Jaunimo ir suaugusių centro mokytojams. Registracija www.semiplius.lt Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos mokytojų kolegialaus grįžtamojo ryšio metodo įtaka pamokos kokybei. Stanislova Baltutienė, Loreta Mcivor. Jaunimo ir suaugusiųjų centras,  K. Kalinausko g. 10.

27 d. 10. 00 val. NUKELIAMA, NEĮVYKS. Dailės mokytojams. Registracija www.semiplius.lt „Dailės terapijos metodų panaudojimo galimybės, siekiant teigiamo mokinio elgesio pokyčių“. Išvyka į Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centrą.  (Pažintis su Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centro veikla, paskaita, praktinė, teorinė veikla.) Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centras, Šylių g. 7, Vilkėno – I k.

27 d. 14.00 val. Chemijos mokytojams. Registracija www.semiplius.lt Chemijos mokytojų apskritojo stalo diskusija „Taikome kolegų patirtį savo mokyklose“. Apskritojo stalo diskusija „Taikome kolegų patirtį savo mokyklose“ (klausimas pasirinktinai): 1) „Patyriminė veikla mokyklose“.  2) „Integruotų pamokų ir atvirų veiklų patirties refleksija“. Kiekvienas mokytojas pristato  po vieną pravestą integruotą pamoką. 3) Gautų metodinių priemonių taikymas ugdymo procese (kiekvienos mokyklos patirtis). 4)   „Praktinių žinių labirinto“ organizavimas 2021 m. Virtuali aplinka.

28 d. 10.00 val. VIRTUALI APLINKA. PASKAITOS Įvairių dalykų mokytojams. Registracija www.semiplius.lt iki spalio 28 d. Projekto „Lyderių laikas 3“ edukacinis knygų pristatymas. Autorė Carmel Borg. Laiškas mokytojai. Socialinė klasė: kalba ir galia. Autorių grupė: Rasa Braslauskienė, Aida Norvilienė, Gražina Šmitienė, Reda Vismantienė. „Patirtinis ugdymas(is) vaikystėje: šiuolaikinės medijos ir informacinių komunikacinių technologijų galimybės. Knygas pristato lektorius P. Martinaitis

28 d. 10.00 val. Pamario zonos pradinių klasių mokytojams.  Registracija www.semiplius.lt Pamario zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio popietė su psichologu: „Ko reikia, kad padėčiau kitam?“ Danguolė Jonelienė, Kristina Monkienė. Veiklos klausimai. Paskaita su praktine veikla. VIRTUALI APLINKA.

28 d. 13.00 val. NUKELIAMA, NEĮVYKS. Žibų zonos pradinių klasių mokytojams. Registracija www.semiplius.lt Žibų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio susirinkimas „Gamtamokslinis ugdymas pradinėse klasėse“. Žaneta Danienė.  Dienotvarkė: „Gamtamokslinis ugdymas pradinėse klasėse“. Vilma Eglynienė, Regina Chockevičienė. „Nuosaikus ir tikslingas skaitmeninių technologijų taikymas ugdymo procese“. Rita Kriščiūnienė, Rasa Jankauskienė. Veiklos plano-projekto 2021-iesiems sudarymas.

30 d. Laikas tikslinamas. Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pedagogams. Registracija www.semiplius.lt  iki rugsėjo 29 d. 46 val. programos „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas ikimokyklinėse įstaigose“ II modulis „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą“. Klaipėdos lopšelio-darželio direktorė Justina Valančienė, psichologė Sandra Kybransaitė (M) Vyks Šilutės lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“, V. Kudirkos g. 20.

Visą mėnesį. Specialiesiems pedagogams ir logopedams. Registracija www.semiplius.lt Respublikinio bendrojo ugdymo įstaigų ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, edukacinio projekto „Pasaka tikiu“darbų sisteminimas, parodos organizavimas. Simona Griciūtė, Sandra Montvilė. Skatiname ugdytinių knygų skaitymą, pasakų ir pasakojimų kūrimą, plėtojame komunikavimo, socialinę, pažinimo, meninę kompetencijas.

TĖVŲ ŠVIETIMAS

Logopedės metodininkės Eglės Račienės paskaitos tėveliams apie vaikų kalbos raidą ir tėvų įtaką plėtojant vaiko kalbinius gebėjimus Švietimo pagalbos tarnyboje, K. Kalinausko g. 10 planuojamos pagal vaikų amžių:
„Nuo gimimo iki 3 m. amžiaus vaikų kalbos raida“ – pagal registraciją.
Paskaita  „3-5 m. vaikų kalbos ir kalbėjimo ypatumai“ penktadieniais, susidarius grupei.
Paskaita  „Priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos raida“ penktadieniais, susidarius grupei.

Pastaba: paskaitų laikas bus tikslinamas.

PARODOS

3-30 d. Šilutės meno mokyklos Kintų filialo mokinių kūrybinių darbų paroda „Kūrybinės improvizacijos“. Vadovas Šilutės meno mokyklos dailės mokytojas metodininkas Aurimas Liekis.

3-30 d. Šilutės Vydūno gimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda pagal austrų dailininko Gustavo Klimto kūrybą „Improvizacijos geltonai“. Vadovė – dailės mokytoja metodininkė Daliutė Montvydienė.

ATESTACINIAI RENGINIAI  PEDAGOGAMS

Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja atestacinius renginius pedagogams pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216, Vilnius, „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“).

Pedagogai, kurie pirmą kartą atestuojasi, privalo išklausyti šiuos atestacinius kursus:

  • Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursus;
  • Kompiuterinio raštingumo kursus;
  • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus.

Kviečiame pedagogus registruotis į šiuos atestacinius renginius, kurie vyks susidarius grupei.

Pastaba: jei savaitės veiklos vieta nenurodyta, vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, Liepų g. 16. Daugiau informacijos apie renginius – mėnesio renginių planuose.

Registracija į seminarą

Registracija į seminarą