+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje

Balandžio 20 d. Vilkyčių pagrindinės mokyklos mokytojai dalyvavo nuotoliniame Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos prof. dr. Aušros Kazlauskienės, doc. dr. Ramutės Gaučaitės ilgalaikės programos „Individualios pažangos pasimatavimas ir grįžtamasis ryšys pamokoje“ II modulio – „Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldų ir personalizuotą mokymąsi“.

Taikant savivaldaus ir personalizuoto mokymo prieigas buvo demostruojamos technikos, kaip užtikrinti dalykinių žinių ir kompetencijų plėtotę (tiek organizuojant pamoką, tiek vertinant, suteikiant grįžtamąjį ryšį ir pan.). Todėl siekiant ugdymo praktikoje įgyvendinti švietimo dokumentuose užfiksuotas ugdymo/si nuostatas, mokytojui svarbu suprasti, kaip mokymosi procese pasireiškia savivaldus ir personalizuotas mokymasis, ko reikia, kad būtų galima modeliuoti tokiam mokymuisi tinkamą aplinką, kokių mokymo strategijų laikytis idant būtų užtikrinta tiek akademinių pasiekimų, tiek kompetencijų ir asmenybės ūgties dermė. Savivaldaus mokymosi prieigos nauda akcentuojama ne tik asmeniniu lygiu, bet ir instituciniu bei nacionaliniu lygmenimis.

Mokytojų kolektyvas pagilino kompetencijas minėtais aspektais, džiaugėsi informatyvia ir malonia žinių popiete. Aiškinomės savivaldaus ir personalizuoto mokymosi kaip sistemos, kūrimo, jo planavimo ir organizavimo esminius principus, nuostatas, aplinką. Aptarėme mokymosi tikslus, uždavinius, sėkmės kriterijus ir kaip jų siekti: trumpalaikių (pamokos lygiu), ilgalaikių tikslų ir uždavinių (skyriaus, pusmečio lygiu) bei sėkmės kriterijų dermę, prieigas, metodus ir kitus individualios pažangos veiksnius.

Violeta Jurgelevičiūtė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai pavaduojanti direktorių
(Iliustracija iš lektorės pranešimo)