+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Mokinių skirtybės

Balandžio 15 d. Vainuto gimnazijos mokytojai dalyvavo nuotolinėje ilgalaikės 40 val. kvalifikacijos programos „Mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas ugdymo(si) įvairovės srityje“ seminare „Mokinių skirtybės: ugdymo proceso individualizavimas, diferencijavimas, personalizavimas, suasmeninimas ir pažangos pastovumas“. Seminarą vedė dr. doc. Giedrė Adamonienė, Kauno technikos kolegijos mokslo ir edukacinių projektų vadovė.

Mokyklos vidinio ir išorinio įsivertinimo rezultatai rodo, kad nepakankamas dėmesys skiriamas individualiai mokinio kompetencijų plėtotei, pažangai, savęs pažinimui, įsivertinimui ir vertinimui. Mokinių bendrosios ir esminės dalykinės kompetencijos reikalauja keisti ugdymo praktiką pamokoje. Programoje pagrindinis dėmesys skiriamas mokinių esminėms kompetencijoms ugdyti, remiantis mokymosi mokytis kompetencijų ugdymo pavyzdžiais. Ugdymo turinio parinkimo ir pritaikymo mokiniams skirtingų gebėjimų.

Drauge su lektore ieškojome kaip sėkmingiau ugdyti kiekvieną mokinį.

Virginija Ryliškienė,
Vainuto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui