+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Ko vienas negaliu, kartu mes galim viską

Šilutės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ gruodžio 7  d. organizavome respublikinę metodinę dieną „Įtraukusis ugdymas. Ko vienas negaliu, kartu mes galim viską“, kurios tikslas – pasidalinti patirtimi, aptarti įtraukiojo ugdymo sėkmes, iššūkius ir galimybes, siekiant tikslingos pagalbos vaiko sėkmei bei veiksmingo ugdymo(si) ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Renginyje patirtimi dalinosi Šilutės lopšelių-darželių – „Ąžuoliukas“, „Žibutė“, „Žvaigždutė“, Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos, Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“, Klaipėdos rajono Dovilų lopšelio-darželio „Kregždutė“ pedagogai.

Šiuolaikinėje ugdymo sistemoje įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams įvairiais būdais siekiama užtikrinti švietimo prieinamumą, tęstinumą ir socialinį teisingumą. Gausus informacijos srautas, sparti socialinio ir kultūrinio gyvenimo kaita keičia ugdymo institucijos bei ugdytojo sampratą. Pasikeitus požiūriui į vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, pasikeitė ir jų dalyvavimas socialiniame gyvenime. Dėl to ir vaikų, turinčių įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas bendrojo ugdymo įstaigose vis labiau tampa būtinybe.

Kiekvienas vaikas nusipelnė gyventi pilnavertį gyvenimą, o įtraukusis ugdymas nuo ikimokyklinės įstaigos tam teikia daug lūkesčių. Ugdymosi aplinka, kurią kursime nuo pat pradžių, mus lydės ir tolimesniame gyvenime, nes visuomenė bus užaugusi tokioje aplinkoje ir bus prie to pripratusi, todėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius  asmenis vertins kaip visaverčius visuomenės narius.

Buvo pristatyti pranešimai, filmuota medžiaga, stendiniai pranešimai, didaktinės priemonės. Aptartos sąlygos bei galimybės, iššūkiai įtraukiajam ugdymui(si) organizuoti, mokyklos kaitos procesas, organizuojant įtraukųjį ugdymą; pristatyti ugdymo(si) metodai, technologijas, priemonės, teikiant veiksmingą pagalbą vaikui, atskleista bendradarbiavimo svarba veiksmingos pagalbos vaikui užtikrinio procese. Pristatytos vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, sėkmės istorijos. Analizuotos struktūruotos aplinkos svarba ir jos kūrimo galimybės, pritaikant ugdymosi aplinką specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, elgesio korekcijos sistema (simbolių sistema, individualios dienotvarkės sudarymas, taisyklės ir susitarimai, socialinių istorijų kūrimas, skatinimo sistemos sudarymas). Pasidžiaugta, kad ypač svarus įtraukiojo ugdymo procese tapo tėvų indėlis. Jie tapo lygiaverčiais ugdymo proceso organizavimo partneriais: kartu dalyvauja kvalifikacijos kėlimo renginiuose, analizuoja taikomus ugdymo metodus ir priemones, dalyvauja vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, padeda įveiki kylančius iššūkius..

Metodinės dienos dalyvių apibendrinta darbo patirtis patvirtino, kad įtraukusis ugdymas teikia neabejotiną naudą tiek specialiųjų poreikių turintiems, tiek jų neturintiems vaikams. Specialiųjų poreikių neturintys vaikai turi galimybę suprasti individulių skirtumų įvairovę bei mokytis tuos skirtumus priimti ir toleruoti, o specialiųjų poreikių turintiesiems suteikiama galimybė stiprinti socialinius santykius su bendraamžiais bei sėkmingai dalyvauti visuomenės gyvenime. Įtraukdami vaikus į ugdymo procesą kaip mažuosius mentorius, suteikiame jiems galimybę geriau suvokti ugdymo/si medžiagą ir skatiname tarpusavio bendradarbiavimą. Taigi, akivaizdu, kad įtraukiojo ugdymo sėkmė priklauso nuo visos komandos (pedagogų-tėvų-vaikų) pažiūrų, nuolatinio jos mokymosi, bendradarbiavimo ir problemų sprendimų ieškojimo kartu.

Daiva Mikulskytė,
Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui