Standartizuotų testų vykdymas, olimpiadų organizavimas

Spalio 26 d. matematikos mokytojai susirinkime aptarė standartizuotų testų, pagrindinio ugdymo pasiekimų vykdymą ir rezultatus, mokinių olimpiadų, atvirų integruotų pamokų organizavimą, veiklos gaires, išrinko metodinio būrelio pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių. Būrelio susirinkime buvo apsvarstyti svarbiausi veiklos klausimai.

Algirdas Oželis,
Vainuto gimnazijos mokytojas metodininkas