+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Idėjos aktyviai lietuvių kalbos pamokai

[singlepic id=540 w=200 h=200 float=right]Gegužės 14 d. Inga Litvinienė, Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, leidyklos „Šviesa“ aktyviųjų lietuvių kalbos pamokų 9 kl. autorė, vedė seminarą lietuvių kalbos mokytojams „XXI amžiaus iššūkiai lietuvių kalbos pamokose: aktyvus mokymasis su serijos „Šok“ mokymo(si) komplektais ir aktyviosios pamokos”.

Šiuolaikinis ugdymas, atsižvelgiant į nuolat besikeičiančio gyvenimo reikalavimus, kelia ir naujus uždavinius mokytojui. Jis privalo keisti požiūrį mokymą ir mokymąsi: atsižvelgti į kitokių galimybių ir poreikių turinčius vaikus ir besikeičiančius švietimo sistemos bei ugdymo programos reikalavimus. Norėdamas sudaryti kuo palankesnes sąlygas ugdymui(si), mokytojas stengiasi padėti kiekvienam vaikui įgyti būtinų žinių, bendrųjų gebėjimų ir gyvenimui būtinų vertybinių nuostatų – kitaip tariant, išsiugdyti bendrąsias kompetencijas. Lietuvių kalbos vadovėlių komplektai parengti pagal bendrą serijos „Šok“ vadovėlių rengimo struktūrą, principus ir bendrus reikalavimus (šios serijos tęstinumas – vadovėliai 9 ir 10 klasei). Vadovėlių komplektai atitinka atnaujintų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų Bendrąsias programas pradiniam ir pagrindiniam ugdymui, patvirtintas ŠMM ministro 2008-08-26, įsakymo Nr. ISAK-2433, (Žin., 2008, Nr. 99-3848), todėl aktualu supažindinti mokytojus su Bendrąsias programas atitinkančiu atnaujintu ugdymo turiniu vadovėliuose, pratybų sąsiuviniuose, aktyviosiose pamokose, ugdymo turinio planavimo būdais, siūlomais mokytojo knygose bei aktyviųjų pamokų scenarijuose. Seminare pristatyti serijos „Šok“ ir 9-10 klasių vadovėlių komplektai bei akcentuoti aktyviųjų pamokų 9 klasei ypatumai, ugdymo turinio dermė su Bendrosiomis programomis, aptarti svarbiausi ugdymo tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo būdai diferencijuojant ir individualizuojant mokymą bei vertinant mokymosi pasiekimus. Seminaro metu mokytojai atliko ugdymo proceso planavimo užduotis, aiškinosi, kaip galima vadovėlio komplektą taikyti savo pamokose.

Seminaro tikslas buvo gilinti lietuvių kalbos mokytojų dalykinę kompetenciją, supažindinti su  naujais lietuvių kalbos vadovėlių komplektais 5-10 klasei: praktinių užduočių sistema, darbo su vadovėliu ir aktyviosiomis pamokomis metodais, vertinimo ir įsivertinimo galimybėmis. Taip pat svarbu buvo aptarti lietuvių kalbos ugdymo turinio planavimą; supažindinti su pamokos organizavimo būdais, aktyviųjų pamokų taikymo galimybėmis, diferencijuotų vadovėlių užduočių sistema ir jų vertinimu.