RENGINIAI

Spalio mėnesio veiklos plano papildymas

Spalio mėnesio veiklos planas

Rugsėjo mėnesio veiklos plano papildymas

Rugpjūčio, Rugsėjo mėnesių veiklos planas

Birželio mėnesio veiklos planas

Gegužės mėnesio veiklos plano papildymas

Gegužės mėnesio veiklos planas

Balandžio mėnesio veiklos planas

Kovo mėnesio veiklos planas

Vasario mėnesio veiklos plano papildymas

Vasario mėnesio veiklos planas

Sausio mėnesio veiklos plano papildymas

Sausio mėnesio veiklos planas

Gruodžio mėnesio veiklos plano papildymas

Gruodžio mėnesio veiklos planas

ŠIĄ SAVAITĘ

15 d. 13.00 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Registracija iki spalio 10 d.
„Ritmika ir ritminiai žaidimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams“. Daiva Štarevičiūtė, meninio ugdymo (muzikos) vyr. mokytoja. Kaina 16,50 Eur. Vyks ŠPT, Liepų g. 16.

16 d. 14.30 val. Atsakingiems už brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimą. Pasitarimas „2018-2019 m. m. brandos egzaminų įskaitos ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas, vykdymas ir vertinimas“. Rasa Žemailienė, Švietimo skyriaus Ugdymo poskyrio vedėja. Vyks ŠPT, Liepų g. 16.

17 d. 14.00 val. Geografijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas „Geografijos dalyko ugdymo turinio kaita, realijos ir perspektyvos“.  1. Pranešimas „LGMA forumo naujienos, naudingi pranešimai ir  mokinių  2017 – 2018 m.m. pasiekimai geografijoje“. 2. Pranešimas „Geografijos dalyko ugdymo turinio kaita, realijos ir perspektyvos“. 3. Kūrybinės dirbtuvės „Kuriu savo skaitmeninį žemėlapį“.

18 d. 12.00 val. Martyno Jankaus zonos pradinių klasių mokytojams. Metodinė diena „Mokinio individualios  pažangos stebėjimas. Patirtys, pastebėjimai, sprendimai“. 1. Atvira mokinių veikla, paroda.2. Apskritojo stalo diskusija „Individuali mokinio pažanga:     fiksavimas ir skatinimas“.
2.1 Pranešimas: Vilkyčių pagrindinė mokykla, pradinių klasių vyresnioji mokytoja Daiva Jonušienė. 2.2 Pranešimas: Usėnų pagrindinė mokykla, mokytoja metodininkė Danguolė Šulcienė. 2.3 Pranešimas: Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Gardamo progimnazijos skyrius, Virginija Lidžiuvienė. Vyks Usėnų pagrindinėje mokykloje, 43 kab.

9 d. 13.00 val. NUKELIAMA  į lapkričio 6 d. 12.00 val. Įvairių dalykų mokytojams. Registracija iki spalio 8 d. Paskaita „Prekyba žmonėmis“. Jurgita Kaktienė, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė. Pažymėjimo kaina 1,45 Eur. Vyks ŠPT, Liepų g. 16.

PARODOS

1-31 Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytojos Neringos Undraitienės autorinė nuotraukų paroda „Sportuojame ir džiaugiamės“.

ATESTACINIAI RENGINIAI  PEDAGOGAMS

Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja atestacinius renginius pedagogams pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216, Vilnius, „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“).

Pedagogai, kurie pirmą kartą atestuojasi, privalo išklausyti šiuos atestacinius kursus:

  • Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursus;
  • Kompiuterinio raštingumo kursus;
  • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus.

Kviečiame pedagogus registruotis į šiuos atestacinius renginius, kurie vyks susidarius grupei.

Pastaba: jei savaitės veiklos vieta nenurodyta, vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, Liepų g. 16. Daugiau informacijos apie renginius – mėnesio renginių planuose.

REGISTRACIJA Į SEMINARĄ: