RENGINIAI

Sausio mėnesio veiklos planas

Gruodžio mėnesio veiklos plano papildymas

Gruodžio mėnesio veiklos planas

ŠIĄ SAVAITĘ

16 d. 12.50 val. Pamario zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio susirinkimas „Pažintis su kinestetiniu ugdymu“. Pagalba ir motyvavimas siekti individualios pažangos netradiciniais mokymo metodais. Atvira veikla „Pamokos organizavimas kinestetinių metodų pagalba“, veiklos klausimai. Vyks Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje, 118 kab.

17 d. 14.00 val. Tikybos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas-apskritojo stalo diskusija „Mokinio skirtybių suvokimas“.

17 d. 14. 00 val. Žibų zonos metodinio būrelio susirinkimas „Ugdomoji veikla kitaip“. Dienotvarkėje:  2018 m. plano pristatymas. Pranešimai ,,Kūno kultūra 1-oje klasėje kitaip“. Daiva Balčytienė, Sigutė Kačinskienė; ,, Pamokos netradicinėje aplinkoje“. Rasa Jankauskienė, Rita Kriščiūnienė.

18 d. 9.00 val. Respublikinė metodinė praktinė diena „Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“. Vyks lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“.

19 d. Laikas tikslinamas. Chemijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas „Ruošimasis 8 klasių mokinių rajoninei chemijos olimpiadai, olimpiados užduočių rengimas“. Vyks Šilutės pirmojoje gimnazijoje.

PARODA

2-16 Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio vaikų, jų tėvelių ir pedagogų kalėdinių atvirukų paroda „Žiemos pasaka“. Vadovės – Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio pradinių klasių mokytojos Žaneta Danienė, Daiva Jokubaitienė, Rita Judžentienė, Virginija Saveljevienė, Nijolė Zdanavičienė.

ATESTACINIAI RENGINIAI  PEDAGOGAMS

Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja atestacinius renginius pedagogams pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216, Vilnius, „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“).

Pedagogai, kurie pirmą kartą atestuojasi, privalo išklausyti šiuos atestacinius kursus:

  • Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursus;
  • Kompiuterinio raštingumo kursus;
  • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus.

Kviečiame pedagogus registruotis į šiuos atestacinius renginius, kurie vyks susidarius grupei.

Pastaba: jei savaitės veiklos vieta nenurodyta, vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, Liepų g. 16. Daugiau informacijos apie renginius – mėnesio renginių planuose.

REGISTRACIJA Į SEMINARĄ: