RENGINIAI

Balandžio mėnesio veiklos plano papildymas

Balandžio mėnesio veiklos planas

Kovo mėnesio veiklos planas

Vasario mėnesio veiklos plano papildymas

Vasario mėnesio veiklos planas

Sausio mėnesio veiklos planas

2018 metų renginių archyvas

ŠIĄ SAVAITĘ

23 d. 10.00 val. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojams. Registracija www.semiplius.lt Neformaliojo ugdymo svarba ugdant mokinių socialinius įgūdžius ir kūrybiškumą. Aurelija Kasparavičienė, „Diemedžio“ ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja.  Pažymėjimo kaina 1,00 Eur Vyks „Diemedžio ugdymo centre“.

23 d.10.00 val. DĖMESIO! NUKELTA į balandžio 30 d. Socialiniams pedagogams. Registracija www.semiplius.lt  Socialinių pedagogų metodinio būrelio susirinkimas.  Jurgita Barškėtienė, Iniciatyvų pristatymas „Socialinė reklama prieš patyčias“. Diskusija „Patyčios mokykloje ir jų prevencija“.  Vyks ŠPT, Liepų g. 16.

23 d. 12.00 val. ATŠAUKTA. ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir specialieji pedagogams. Registracija www.semiplius.lt iki balandžio 17 d. Tai, ko nesiūlo „Pinterest“: Kalendorinės šventės. Jolita Stumbrienė, Klaipėdos Litorinos mokyklos dailės ir technologijų mokytoja metodininkė. Seminarų dalyviai bus aprūpinti visomis priemonėmis ir medžiagomis. Kaina 18,00 Eur Jolita Stumbrienė, Klaipėdos Litorinos mokyklos dailės ir technologijų mokytoja metodininkė. Kaina 18,00 Eur  Vyks ŠPT, Liepų g. 16.

23 d. 12.00 val. NUKELTA Į gegužės mėnesį. Įvairių dalykų mokytojams.  Registracija www.semiplius.lt iki balandžio 17 d. Turizmo renginių vadovų mokymo saugos ir sveikatos klausimais tęstinio neformaliojo mokymo programa. UAB „Verslo Aljansas“ Mokymo centras. Kaina 9,60 Eur  Vyks ŠPT, Liepų g. 16.

24 d. 10.00 val. Vainuto gimnazijos mokytojams. Registracija www.semiplius.lt  Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas – šiuolaikinės pamokos pagrindas. Audronė Saldauskienė,  Šiaulių Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, NMVA išorės vertintoja (M) Vyks Vainuto gimnazijoje.

24 d. 10.00 val. Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojams. Registracija www.semiplius.lt  Pradinių klasių mokinių skaitymo, rašymo, klausymo ir kalbėjimo gebėjimų ugdymas. Gitana Juškienė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė (M) Vyks Šilutės Žibų pradinėje mokykloje.

24 d. 10.00 val. Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos mokytojams. Registracija www.semiplius.lt Bendradarbiavimo kultūros stiprinimas dirbant su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais. Aurelija Kasparavičienė, „Diemedžio“ ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja .Pažymėjimo kaina 1,00 Eur  Vyks „Diemedžio“ ugdymo centre.

24 d. 13.00 val. NUKELIAMA į gegužės mėn. Atsakingiems už gaisrinę saugą. Registracija www.semiplius.lt iki balandžio 17 d. Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti.  UAB „Verslo Aljansas“ Mokymo centras. Vyks ŠPT, Liepų g. 16.

25 d. 9.00 val. ATŠAUKTA, NEĮVYKS. Tikybos mokytojams. Registracija www.semiplius.lt iki balandžio 19 d. Katalikų tikybos 6 klasės pamokų, integruotų su informacinėmis technologijomis, planų pristatymas. Margarita Petrauskaitė, Telšių vyskupijos katechetikos centro metodininkė, Skuodo r. Mosėdžio gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė. Jurgita Skurdelienė, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė. Vytas Jonikas, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos tikybos mokytojas, informacinių technologijų mokytojas metodininkas. Vyks Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre.

25 d. 10.00 val. NUKELIAMA. Įvairių dalykų mokytojams. Registracija www.semiplius.lt iki balandžio 23 d. Pamoka-mokytojų kūrybiniai gebėjimai, siekiant mokinių kompetencijų ugdymosi. Audrius Laurutis, VšĮ Kūrybos ir inovacijų laboratorija vadovas. Kaina 16,00 Eur Vyks ŠPT, Liepų g. 16.

25 d. 10.00 val.  Pamario zonos pradinių klasių mokytojams. Registracija www.semiplius.lt  Pamario zonos pradinių klasių mokytojų metodinė diena „Veiksmingiausias mokymosi metodas”. Danguolė Jonelienė  Kolegialiosios patirties sklaida su Telšių ,,Atžalyno”, ,,Saulėtekio” mokytojais. Seminaro sklaida ,,Kinestetinių metodų panaudojimas ugdymo procese”. Vyks  Šilutės rajone.

25 d. 10.00 val. Stendinis pranešimas „Bendro tikslo link“ Lietuvos specialiųjų pedagogų asociacijos respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Pagalba vaikui ir šeimai: galimybės, iššūkiai, perspektyvos“. Daina Jucikaitė, Eglė Račienė. Vyks Šiaulių universitete.

25 d. 11.00 val. Chemijos mokytojams. Registracija www.semiplius.lt  Chemijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Daiva Nauburienė. Apskritojo stalo diskusija: 1) Ugdomosios veiklos formų tinkamumas mokymo(si) motyvacijai palaikyti siejant su praktiniais poreikiais; 2) Integruotų pamokų patirties refleksija. Vyks ŠPT, Liepų g. 16.

EDUKACINĖS PROGRAMOS

23 d. 11.00 val. Juknaičių pagrindinės mokyklos pedagogams. Registracija www.semiplius.lt iki balandžio 24 d. Patyriminis mokymas Klaipėdos Dacho progimnazijoje. Daiva Marozienė, Klaipėdos Dacho pagrindinės mokyklos direktorė, Violeta Šimelionienė, Šilutės r. Juknaičių pagrindinės mokyklos direktorė (M) Vyks Klaipėdos Dacho pagrindinė mokykloje.

25 d. 10.00 val. Specialiesiems pedagogams ir logopedams. Registracija www.semiplius.lt iki balandžio 26 d. Dalykinis bendradarbiavimas su Lietuvos specialiaisiais pedagogais ir logopedais. Zita Šernienė, Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ logopedė, Šilutės rajono specialiųjų pedagogų, logopedų metodinio būrelio pirmininkė. Pažintis su  Klaipėdos zonos pripažintu geriausiu logopedo kabinetu.  Logopedės ekspertės Danguolės Petrauskienės. Pažymėjimo kaina 1,00 Eur  Vyks Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis (išvykimo laikas ir vieta tikslinama).

26 d. 10.00 val. Priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Registracija www.semiplius.lt iki balandžio 26 d. Dalinimasis profesine patirtimi Anykščių lopšelyje-darželyje  „Žilvitis“. Irena Gvildienė, Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja  metodininkė, Šilutės rajono priešmokylinio ugdymo  pedagogų metodinio būrelio pirmininkė. Pažymėjimo kaina 1,00 Eur  Vyks Anykščių lopšelyje-darželyje  „Žilvitis“ (išvykimo laikas ir vieta tikslinama).

30 d. 10.00 val. Skuodo rajono istorijos ir vokiečių kalbos mokytojams. Registracija www.semiplius.lt iki balandžio 30 d. Dalykinis bendradarbiavimas dalijantis profesine patirtimi. Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba. Pažymėjimo kaina 1,00 Eur Vyks Šilutės rajone.

PARODOS

1-30 d. 9.00-16.00 val. Vėtrungių paroda „Pūsk vėjeli“. Dalyviai: lopšelių-darželių „Žvaigždutė“ ir „Pušelė“ vaikai ir pedagogai.

10-30 d. 9.00-16.00 val. Lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ ugdytinių grafikos darbų paroda  „Išlavinta ranka – sėkmė mokyklai“. Vilija Valančienė, Šilutės lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

ATESTACINIAI RENGINIAI  PEDAGOGAMS

Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja atestacinius renginius pedagogams pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216, Vilnius, „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“).

Pedagogai, kurie pirmą kartą atestuojasi, privalo išklausyti šiuos atestacinius kursus:

  • Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursus;
  • Kompiuterinio raštingumo kursus;
  • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus.

Kviečiame pedagogus registruotis į šiuos atestacinius renginius, kurie vyks susidarius grupei.

Pastaba: jei savaitės veiklos vieta nenurodyta, vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, Liepų g. 16. Daugiau informacijos apie renginius – mėnesio renginių planuose.

Registracija į seminarą

Registracija į seminarą