Emocinis intelektas. Ką svarbiausia žinoti psichologui?

Lapkričio 27d. vyko Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio susirinkimas „Kolegialiosios patirties sklaida. Emocinis intelektas. Ką svarbiausia žinoti psichologui?“, kurio metu  Šilutės Vydūno gimnazijos  psichologo asistentė Kristina Monkienė pristatė metodinę medžiagą apie pyktį ir jo įveiką ir skaitė paskaitą.

Paskaitos metu buvo kalbėta, koks tai jausmas pyktis, apie šio jausmo svarbą, kas už jo slepiasi,  kas vyksta, kai pyktis yra slopinamas. Kiekvienam labai svarbu suvokti savo pyktį, priimti, kad tai yra normalu ir mokytis tinkamai jį reikšti.  Rajono psichologai dalijosi savo patirtimi, aptarė dažniausiai iškylančias problemas, bei sėkmės atvejus darbe su vaikais, išgyvenančiais stiprius jausmus.

Rūta Gagienė,
Psichologų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės pirmosios gimnazijos psichologė

Dalijimasis patirtimi respublikinėje konferencijoje „Sėkmingo ugdymo(si) patirtys“

Nijolė Sodonienė, Kintų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, dalyvavo respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų, tėvų ir pagalbos mokiniui specialistų teorinėje – praktinėje konferencijoje „Sėkmingo ugdymo(si) patirtys“, kuri vyko 2018 m. lapkričio mėn. 23 d. Šiaulių Medelyno progimnazijoje, ir dalijosi gerąja patirtimi skaitydama pranešimą „Tarpdalykinės integracijos galimybės“.

NETRADICINIAI UGDYMO METODAI PRIEŠMOKYKLINĖJE GRUPĖJE

Lapkričio 22 d. priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio susirinkime išklausėme metodinės veiklos ataskaitą, kurią pristatė metodinio būrelio pirmininkė Vitalija Petronytė. Buvo išrinkta nauja metodinio būrelio taryba, pedagoginių idėjų mugėje dalijomės kolegialiąja patirtimi.

Mokytojos dalyvavo pedagoginių idėjų mugėje „Netradicinių ugdymo metodų taikymas ugdymo procese“. Šiuolaikiniame ugdymo procese netradiciniai metodai yra svarbūs ir reikšmingi. Susirinkimo metu mokytoja Inga Mockienė iš lopšelio-darželio „Žibutė“ papasakojo apie dalyvavimą tarptautiniame projekte „Pasakyk pasauliui LABAS“. Jis skirtas mokyti vaikus tolerancijos vieni kitų atžvilgiu, parodyti vaikams, kaip atrodo kitų šalių tautybių vaikai. Grupėje ugdytiniai atliko įvairias užduotis, bendravo su Slovėnijos vaikais naudojant videoskambučius Skype programa bei dalijosi patirtimi.

Plačiau »

Socialiniai pedagogai planavo veiklą 2019 metams

Susirinkime dalyvavo būrelio veiklą kuruojanti Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė. Apžvelgėme 2018 m. būrelio veiklą ir pasidžiaugėme, kad beveik viskas, kas buvo planuota pavyko įgyvendinti. Įvyko metodinio būrelio vadovų rinkimai.

Socialiniai pedagogai aptarė ir nuolat kylančius neaiškumus dėl jų darbo laiko (kontaktinių ir nekontaktinių valandų) bei specialiųjų  ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kuriems skirta socialinio pedagogo pagalba, nefiksuoto specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus socialiniam pedagogui bei darbo programų su šiais mokiniais. Šiais klausimais kilo labai arktyvi diskusija. To pasėkoje buvo sudaryta darbo grupė parašyti kreipimąsi į Socialinių pedagogų asociaciją dėl iškilusių problemų.

Balsų dauguma Šilutės rajono socialinių pedagogų būrelio pirmininke išrinkta Vilkyčių pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Jurgita Barškietienė, pavaduotoja tapo  Daiva Peštenienė, Šilutės pirmos gimnazijos socialinė pedagogė, o sekretorės pareigas nuo 2019 m. užims Ilona Lileikienė, Usėnų pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė.

Jolita Lileikienė,
Šilutės rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė

Kaip suprasti vaikus ir koreguoti netinkamą jų elgesį?

Lapkričio mėnesį Šilutės lopšelyje-darželyje  „Ąžuoliukas“ pedagogams ir auklėtojų padėjėjoms organizuotas seminaras „Šiuolaikiniai vaikai.  Kaip juos suprasti ir koreguoti netinkamą elgesį“.

Ugdydami vaikus, vis dažniau susiduriame su nuolat kylančiais klausimais: Kodėl vaikai neklauso? Kodėl jie mūsų negirdi? Kodėl  nebeįmanoma su vaiku  susikalbėti geruoju?

Patirtimi apie šiuolaikinių vaikų ugdymą(si) dalijosi Silva Striunga, Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos psichologė ekspertė, daugelį metų dirbusi ikimokyklinio ugdymo sistemoje. Lektorė kalbėjo apie pozityvaus elgesio skatinimą lopšelio-darželio grupėje, klaidingų elgesio tikslų atpažinimą ir elgesio koregavimo būdus, dalijosi mintimis, kaip suvaldyti vaikų pyktį, kaip išlaikyti savitvardą suaugusiajam, kai „vaikas veda iš proto“, lektorės padedami analizavome praktinius pavyzdžius.

Daiva Mikulskytė,
Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pavaduotoja ugdymui

Kolegialiosios patirties – į Klaipėdos „Vaikystės sodą“

Lapkričio 14 dieną rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis organizavo edukacinę išvyką į Klaipėdos ikimokyklinę įstaigą „Vaikystės sodas“. Vadovė Aušra Rabašauskienė mus maloniai priėmė ir supažindino su įstaiga, kurioje dirba jau 8 metus.

Vėliau buvome pakviestos į tris klases, kuriose stebėjome mažųjų sodiečių užsiėmimus, jų mokytojas (kiekvienoje klasėje vienu metu dirba mokytojas ir mokytojo asistentas, o vaikų tik iki 15). Pasidžiaugėme turimomis įvairiomis gausiomis priemonėmis, sodiečių turimomis žiniomis, gebėjimais, aktyviu bendravimu ir bendradarbiavimu.

Po užsiėmimų prie apskritojo stalo mūsų mokytojos pateikė daug klausimų „Vaikystės sodo“ vadovei Aušrai Rabašauskienei. Ji papasakojo apie kontekstinį klasės ugdymą, jos programą. Pastaroji ugdymo programa sudaro galimybę vaikams pažinti visuomenę, jos pokyčius, tobulėti kartu su aplinkiniais. Pasak pašnekovės, visą dėmesį „Vaikystės sodo“ mokytojai skiria 7 svarbiausių kompetencijų ugdymui, tai: gebėjimui spręsti problemą; komunikaciniams gebėjimams; charakterio ugdymui; gebėjimui mąstyti inovatyviai; adaptabilumui; skaitmeniniam raštingumui; globaliniam mąstymui.

Plačiau »

Pasidalytoji lyderystė mokykloje

Spalio 24 d. projekto „Lyderių laikas 3“  (LL3) kūrybinė komanda pristatė rajono mokyklų vadovams projekto renginį „Pasidalytoji lyderystė mokykloje“.  

LL3 projekto Šilutės kūrybinė komanda kalbėjo apie atliktą darbą tema „Pasidalytoji atsakomybė ir bendradarbiavimas vaiko sėkmei“. Apie efektyvaus ugdymo ir bendradarbiavimo principus, pasidalytosios lyderystės svarbą renginyje kalbėjo ir savo patirtimi apie patyriminio mokymo  taikymą mokykloje dalinosi Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos direktorė Daiva Marozienė.

Pristatymas sulaukė didelio mokyklų vadovų susidomėjimo ir palaikymo.

Diana Rumšienė,
Šilutės pirmosios gimnazijos mokytoja

Plačiau »

Paroda „Paskutiniai rudens etiudai“

Lapkričio mėnesį kviečiame pasigrožėti Šilutės Vydūno gimnazijos I gimnazijos klasių mokinių tapybos darbų paroda „Paskutiniai rudens etiudai“.

Idėja buvo stebėti gražią mūsų rudenėjančią gamtą, įžvelgti jos spalvų žaismo ir kitimo šokį, nutapyti tai savo darbuose.  Tai savotiška pagarba mūsų gamtai, kurią visi privalome mylėti ir puoselėti. Mokiniai bando įvairias technikas, pradeda nuo guašo, akvarelės, vėliau planuojame pabandyti sukurti karpinius, grafikos darbus pieštuku, geliniais rašikliais.  Gera stebėti ne tik pokytį gamtoje, bet ir mokinių raiškos gebėjimus dailės pamokose. Kinta ne tik gamta, aplinka, bet ir patys mokiniai vis brandžiau reiškia savo mintis savo darbuose.

Daliutė Montvydienė,
Šilutės Vydūno gimnazijos dailės mokytoja metodininkė

Plačiau »

Rinkosi lietuvių kalbos mokytojai

Spalio 26 dieną Šilutės žemės ūkio mokyklos Paslaugų ir turizmo skyriuje rinkose rajono mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai.

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Daiva Trijonienė pasidalino naujausia informacija iš respublikinio kalbų mokytojų pasitarimo-metodinių dienų „Ugdymo turinio aktualijos“, vykusio Vilniuje spalio 18 dieną. Mokytoja pristatė būsimas naujoves: Ugdymo programų pasikeitimą, Brandos egzamino keitimo kryptis. Šie pokyčiai  planuojami įvykdyti iki 2021 metų, todėl dabar yra galimybė teikti pasiūlymus, aktyviai dalyvauti šiame procese. Lietuvių kalbos programa labai plati, todėl yra siūloma mažinti privalomų autorių skaičių, atsisakyti kalbėjimo įskaitos, galbūt grąžinti raštingumo patikrinimą, nes rašinio vertinimas kasmet sulaukia prieštaringų vertinimų. Visi mokytojai turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę, o apibendrinimai bus nusiųsti į Ugdymo plėtotės centrą, kuris ir yra atsakingas už būsimus pokyčius.

Daiva Trijonienė,
Šilutės žemės ūkio mokyklos Paslaugų ir turizmo skyriaus
lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Tėvų įtraukimas į specialiųjų ugdymosi poreikių ar kalbos/kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių ugdymo procesą

Paskutinis spalio pirmadienis rajono specialiesiems pedagogams ir logopedams buvo darbingas. Jie rinkosi į Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyboje vykusį metodinį susirinkimą-apskritojo stalo diskusiją „Tėvų įtraukimas į specialiųjų ugdymosi poreikių ar kalbos/kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių ugdymo procesą“, kurio metu aptarė aktualius veiklos klausimus.

Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos, specialioji pedagogė, logopedė Kristina Stonytė-Bidvienė pasidalijo įspūdžiais iš Kipro, kur teko lankytis specialiojoje mokykloje (vykdant Erasmus+ projektą). Po pristatymo specialistės aptarė, kas bendro ir kokie skirtumai Lietuvos ir Kipro specialiosiose mokyklose.

Metodinio susirinkimo metu taip pat buvo aptariamos Lietuvos Logopedų Asociacijos (LLA) seminaro naujienos. Viena aktualiausių temų –  R. Juškienės – Bartkės pranešimas dėl pagalbos mokiniui specialistų etatinio darbo apmokėjimo nuostatų. Aišku lieka tik, tai, kad specialistų etatas prilygs kitų pedagogų etatui (36 val.), tačiau diskutuotina lieka dėl kontaktinių ir nekontaktinių valandų paskirstymo.

Plačiau »