Iniciatyvos „Socialinė reklama prieš patyčias“

Balandžio 30 d. rajono švietimo įstaigų socialiniai pedagogai Švietimo pagalbos tarnyboje susirinkimo metu dalijosi patyčių prevencijos patirtimi. Turtingos kolegialiosios patirties, IT galimybių dėka stebėjome prevencijos veiklų  visose rajono švietimo įstaigose vaizdo įrašų fragmentus. Socialinių pedagogų metodinio būrelio veiklą kuruojanti Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė supažindino su veiklos naujovėmis ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį socialiniams pedagogams savo darbe.

Visų rajono švietimo įstaigų pedagogės dalijosi prevencinės veiklos patirtimi: nuomonėmis, veiklų vaizdo įrašais,  kartu su mokiniais kurtais mokomaisiais prevenciniais filmukais, draugiško mokinių bendravimo kultūros kūrimo detalėmis.

Šilutės Martyno Jankaus socialinės pedagogės Edita Juciutė ir Jolita Lileikienė siūlė balandį pavadinti sąmoningumo mėnesiu be patyčių, supažindino su jų organizuojama mokykloje prevencine veikla. Rajono socialinės pedagogės sprendžia rebusą, kaip pasiekti, kad kiekvienas iš dvylikos metų mėnesių taptų sąmoningumo, mandagumo, tolerancijos ir pakantumo artimam mėnesiais. Kviečiame prevencinei veiklai ir švietimo įstaigų bendruomenes, nes visuomenė – stipriausias ginklas, galintis padėti sukurti gražius tarpusavio santykius, netoleruoti blogo mokinių elgesio.

Jurgita Barškietienė,
Socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė,
Angelė Noreikienė,
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė

Plačiau »

Norvegijos patirtis, pedagoginių idėjų mugė

Švietimo pagalbos tarnyboje kovą priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio mokytojai susirinko aptarti kolegialiosios patirties iš Norvegijos ikimokyklinių įstaigų.  Organizavome pedagoginių idėjų mugę: „Grupių edukacinių erdvių kūrimas ir panaudojimas ugdant ir ruošiant vaikus mokyklai“.

Akimirkos iš Norvegijos ikimokyklinės įstaigos ugdymo ir veiklos erdvių:  priešmokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Radionovienė  iš lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pristatė edukacinių erdvių priemones vaikų skaitymo mokymui ir komunikavimui  „Raidės – mano draugės“ . Pedagogė akcentavo, kad komunikavimo kompetencija – tai gebėjimas suvokti kalbos prasmę ir ją vartoti. Ši kompetencija reiškiasi visose vaiko gyvenimo srityse: atrandant ir pažįstant pasaulį, bendraujant ir būnant kartu su kitais, išreiškiant save ir kuriant. Taip pat Violeta Radionovienė pademonstravo metodines priemones – “Pažįstu raides ir mokausi skaityti” – kauliukų žaidimą, Skaitymo knygą –  pagamintą pačių vaikų, kartu su pedagoge.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Laimutė Toleikienė, auklėtoja-metodininkė iš lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ pristatė pasakų namelį, pagamintą pačių vaikų kartu su pedagogėmis. Šešiamečiai nori vaidinti,  kurti savo pasakėles, žaisti grupelėmis. Mokymasis per asmeninę patirtį prasideda nuo pasakėlių klausymosi, personažų  pasigaminimo ir kūrybiško bendradarbiavimo. Šis linksmas netradicinis metodas padeda vaikams kritiškai mąstyti, susigyventi su veikėjais, ugdytis visas penkias kompetencijas ir kartu vėliau sukurti spektaklį, kuriame veikėjai bus  patys vaikai.

Plačiau »

Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas – šiuolaikinės pamokos pagrindas

Balandžio 24 d. Vainuto gimnazijoje vyko seminaras mokytojams „Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas – šiuolaikinės pamokos pagrindas“. Lektorė – Audronė Saldauskienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, NMVA išorės vertintoja.

Plačiau susipažinome su veiksniais, kurie daro įtaką mokinių pasiekimams, kaip individualizuoti uždavinį, aptarėme, kaip organizuoti įsivertinimą ir refleksiją, mokymosi pažangą ir pasiekimus. Ateityje tikimės dar seminarų,  daugiau žinių, kaip pagerinti mokinių mokymosi rezultatus.

Virginija Ryliškienė,
Vainuto gimnazijos l. e. p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Diskutavo kūno kultūros mokytojai

Gegužės 6 d. rajono  kūno kultūros mokytojai rinkosi į apskritojo stalo diskusiją aptarti kūno kultūros ugdymo mokyklose klausimų.

Sporto mokyklos direktorius Aivaras Lileikis išreiškė pastabas dėl mokyklų neaktyvumo dalyvaujant rajono ir respublikos sporto varžybose. Mokytojai diskutavo, kad yra mokinių pavėžėjimo transporto stygiaus problema. Kai kurie mokytojai išsakė nuoskaudas, jog mokyklų vadovai ne visada sudaro galimybes mokiniams išvykti į rajono, respublikos varžybas. Dėl to kenčia mokinių motyvavimas sportui – buvo atvejų, kad net porą metų paeiliui mokiniai rajono sporto rungčių nugalėtojai nebuvo išvežti į respublikos varžybas.

Sporto mokyklos direktorius Aivaras Lileikis kvietė mokytojus mokiniams organizuoti po tris savaitines kūno kultūros ( fizinio ugdymo) pamokas ir motyvuoti, aktyvinti mokinius sveikam sportui. Vienbalsiai pritarta iš mokyklų vadovų reikalauti didesnio dėmesio  mokinių fiziniam ugdymui.

Plačiau »

Netradicinės integruotos pamokos yra patrauklios

Balandžio 25 d. chemijos mokytojai metodinio būrelio susirinkime-apskritojo stalo diskusijoje kalbėjo apie tai, kad netradicinės integruotos pamokos yra patrauklios ir įdomios mūsų mokiniams. Chemijos pamokos integruojamos beveik su visais kitais mokomaisiais dalykais. Mokytojai dalijosi patirtimi, įžvalgomis, reflektavo apie integruotų pamokų patirtį.

Chemijos mokytoja metodininkė Silvija Zabarskienė pristatė integruoto biologijos – chemijos projekto „Ugdomosios veiklos formų tinkamumas mokymo(si) motyvacijai palaikyti, siejant su mokinių patirtimi, interesais, praktiniais poreikiais“. Pristatė mokymos(si) strategijas, modelius, metodus. Pranešime mokytoja akcentavo, kad projekto tikslai yra  ne tik ugdyti mokinių dalykines kompetencijas, bet ir ugdyti sveiką gyvenseną bei bendrąsias kompetencijas, tikslingai ir kūrybiškai naudoti IKT. Projekte iškeliami uždaviniai, kuriais ugdomi mokinių gebėjimai atpažinti ir nurodyti maisto produkte esančių maisto priedų E poveikį organizmui, paaiškinti, kuo organinė medžiaga skiriasi nuo neorganinės, įrodyti,  kuriuose produktuose yra gausu įvairių maisto medžiagų, nurodyti maisto produktų ir vaistų laikymo sąlygas ir kt. Integruotame projekte modelių kaitaliojimas paverčia mokymąsi patrauklesniu ir labiau atitinkančiu mokymosi poreikių įvairovę, mokiniams suteikiama laisvė kūrybiškai veikti, tobulėti, bendradarbiauti.  Mokytoja sakė, kad projektą sėkmingai vykdo  netradicinėje aplinkoje: parduotuvėje, vaistinėje.

Silvija Zabarskienė,
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro
chemijos mokytoja metodininkė

Dalykinė viešnagė Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje

Balandžio 23 dieną Juknaičių pagrindinės mokyklos mokytojai vyko į Klaipėdos Simono Dacho progimnaziją. Išvykos tikslas – susipažinti su patyriminio ugdymo organizavimo metodais ir būdais.

Progimnazijos direktorė D. Marozienė ir mokytojai pasidalijo patirtimi apie progimnazijoje organizuojamą  patyriminį ugdymą: kaip jis planuojamas, įgyvendinamas, kaip pristatomi šių veiklų rezultatai, kokiu būdu vykdoma refleksija ir mokytojų bei mokinių įtraukimas į patyrimines veiklas.

Juknaičių pagrindinės mokyklos mokytojai taip pat susipažino su progimnazijos mokymo ir ugdymo erdvėmis. Turėdami įdomios patirties organizuoti ugdymo dienas savo mokykloje, mokytojai rado, ką pritaikyti  ir kaip patobulinti savo darbą.

Gitana Pociutė,
Juknaičių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja

Plačiau »

Velykų papročiai, kiaušinių marginimas

Balandį Rusnės specialiojoje mokykloje vyko edukacinė diena – seminaras „Velykų tradicijos. Kiaušinių dažymas vašku“, skirtas mokiniams ir pedagogams.

Lektorė Sonata Verbučianskė, Rusnės salos etnokultūros ir informacijos centro kultūrinės veiklos vadybininkė pravedė edukacinę veiklą tema „Kiaušinių dažymas vašku“. Sužinojome, ką simbolizuoja raštai ir ornamentai, kuriais marginami kiaušiniai.

Praktinė veikla vyko grupėse. Renginio dalyviai aktyviai įsijungė į kiaušinių marginimo procesą. Vyravo kūrybinė nuotaika ir švenčių laukimo atmosfera, kurioje mokytojai ir mokiniai dalijosi savo kūrybine patirtimi.

Birutė Paliokienė, Lina Surgailienė,
Rusnės specialiosios mokyklos mokytojos

Palangos miesto ir Šilutės rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinė diena

Balandžio 25 d. Šilutės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pedagogai vyko į Palangos ir Šilutės rajonų organizuotą specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinę dieną „Aukime kartu“, vykusią Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“.

Tai buvo dalykinio bendradarbiavimo ir kolegialiosios patirties pasidalijimo metodinė diena. Palangos lopšelio-darželio direktorė Ilona Milkontė supažindino su įstaigos istorija, vykdomais projektais ir veikla, jos ypatumais ir specifika.

Kalbėjome, diskutavome, dalijomės įvairių veiklų patirtimi apie pozityvią kalbinę aplinką, skatinančią veikti ir kurti, smulkiosios motorikos lavinimą, įvairius specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo ypatumus ir svarbą. Išklausėme 6 abiejų rajonų specialistų pranešimus, susipažinome su Palangos miesto pedagogų sukurtomis pristatomomis metodinėmis priemonėmis. Praturtėjome žiniomis, dalijomės kolegialiąja patirtimi, praplėtėme akiratį stebėdami edukacines erdves, filmuotą atvirą veiklą.

Danguolės Petrauskienės, Palangos lopšelio darželio „Gintarėlis“ logopedės ekspertės veikla mus žavėjo paprastumu ir genialumu vienu metu. Jos sukaupta profesinė patirtis mus sudomino ir davė daug minčių ateities veiklai.

Zita Šernienė,
Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio pirmininkė,
Šilutės lopšelio darželio „Žibutė“ logopedė metodininkė

Dalijomės profesine patirtimi Anykščių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“

Balandžio 26 dieną,  14 priešmokyklinio ugdymo mokytojų  iš įvairių Šilutės ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų skyrių, dalyvavo edukacinėje išvykoje į Anykščius, susitiko su lopšelio-darželio „ Žilvitis“ pedagogais.

Maloniai buvome sutikti įstaigos direktorės Virginijos Padūmienės ir viso kolektyvo. Pirmiausia buvome supažindintos su darželio aplinka, ugdomosiomis erdvėmis grupėse ir studijose. Pabuvojome dailės studijoje „Teptulis“, kur dailės mokytoja parodė, kaip gimsta darbai ant vandens, apžiūrėjome vaikų darbų parodėlę.

Lankėmės Valdorfo grupėje ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. Aptarėme mums ir kolegėms svarbius klausimus, kaip sekasi įveikti iškylančias problemas, kuriant grupės aplinką, ugdant vaikų gebėjimus, dirbti ir bendrauti su ugdytinių šeimomis, kokios pagalbos sulaukiama iš tėvų. Pasidžiaugėme sukurta grupėse jaukia ir patogia vaikams aplinka, žaidimų erdvėmis ir priemonių gausa (šviesos stalais, interaktyviomis lentomis, dengtais nameliais, skirtais vaikų atsipalaidavimui, žaidimų erdvėmis miegamuosiuose ir kt.).

Plačiau »

Bendradarbiavimo kultūros stiprinimas dirbant su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais

Balandžio 24 d. „Diemedžio“ ugdymo centro švietimo pagalbos specialisčių komanda lankėsi Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijoje, kur vedė seminarą „Bendradarbiavimo kultūros stiprinimas dirbant su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais“.  Seminaro tikslas – pasidalinti praktine patirtimi, dirbant su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių, elgesio/ emocijų sunkumų.

Seminaro dalyviai išklausė pranešimus: „Mokytojų bendradarbiavimas su tėvais – ryšio ar savitarpio santykių kūrimas”, „ Dialogas su mokiniu, jo šeima siekiant konstruktyvaus sunkumų sprendimo”. Mokyklos bendruomenė taip pat buvo supažindinta su emociniu kognityviniu konsultavimo metodu pagal Izraelio ugdymo plėtros asociacijos „Nitzan“ programą „Vesk savo vaiką į sėkmę“. Visuose pranešimuose buvo akcentuojama bendradarbiavimo svarba su mokinio šeima, aptarti darbo metodai ir būdai pozityvaus mokinio elgesio formavimui.

Seminare vykusios diskusijos metu pasidalijome gerąja darbo patirtimi, ugdant vaikus turinčius specialiųjų ugdymo(si) poreikių, tam tikrų elgesio/ emocinių sunkumų. Refleksijos metu pedagogai pasidalino savo mintimis bei įspūdžiais apie įvykusį seminarą.

Džiaugiamės šiltu priėmimu ir dėkojame kolegoms iš Klaipėdos už aktyvų dalyvavimą diskusijoje.

Simona Martišienė,
Vyresnioji socialinė pedagogė