Patirtys matematikos ir kitose pamokose

Spalio 22 d. matematikos, informatikos ir kt. dalykų mokytojai buvo pakviesti į Vinco Tamašausko, Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytojo eksperto, švietimo konsultanto seminarą „Kitokių patirčių, patrauklių aktyviųjų veiklų mugė mokinių matematikos mokymosi pasiekimams optimizuoti“. Rugsėjo mėnesį įvairių dalykų mokytojai gausiai rinkosi ir išklausė to paties mokytojo eksperto kitą seminarą „Individualios mokinių pažangos stebėjimo, pokyčių fiksavimo pamokose praktika, siekiant geresnių mokymo(si) rerzultatų“.

Seminaruose buvo gvildenamos aktualios šiandienos pamokose temos: pagalba mokiniui, planavimas, mokinių išmokimo stebėjimo bei pasiekimų vertinimo metodų taikymo pamokose praktika, siekiant geresnių mokinių mokymo(si) rezultatų. Drauge aptarėme vertinimo užduočių rengimą individualizuojant, diferencijuojant, personalizuojant mokinių ugdymą.

Kalbėjome, diskutavome apie pokyčius matematikos pamokoje: struktūros modeliavimą, vertybių formavimą bei kompetencijų vertinimą, integralų ugdymą pamokose: praktiką, mokymo individualizavimą, integravimą, kitas veiklas, kurių metu ugdomos skirtingų gebėjimų mokinių matematinės kompetencijos.

Alma Burbienė,
Juknaičių pagrindinės mokyklos mokytoja

Metodinė diena Usėnuose „Mokinio individualios pažangos stebėjimas. Patirtys, pastebėjimai, sprendimai“

Spalio 24 d.  Martyno Jankaus zonos pradinių klasių mokytojai rinkosi Šilutės Usėnų pagrindinėje mokykloje. Šios dienos susitikimas buvo skirtas pasidalyti mokyklų mokytojų sukaupta patirtimi, kaip sekasi stebėti mokinių pažangą, kur ir kaip ją fiksuoja ir kaip skatinti mokinius, siekiant aukštesnių ugdymosi pasiekimų.

Jau kieme pasitikę mokinukai džiaugėsi svečiais, palydėjo mokytojus į klasę. Gėlėse skendintis mokyklos kiemas, gausi įvairiausių mokinių darbelių iš daržovių, sodo gėrybių ir gamtinės medžiagos paroda, jauki mokyklos aplinka rodo, kad šios mokyklos bendruomenė neabejinga savo mokyklai.

Mokytojos stebėjo matematikos pamoką 4 klasėje. Ją vedė mokytoja metodininkė Jūratė Mockuvienė. Mokiniai mokėsi spręsti lygtis su nežinomuoju. Nors vyko penkta pamoka, už lango švietė skaisti saulė, mokiniai atsakingai ir stropiai mokėsi matematikos. Mokytojus sužavėjo puikios mokinių žinios, gabesnių matematikai mokinių gebėjimas suteikti klasės draugams pagalbą, nuoširdus mokytojos bendradarbiavimas su mokiniais ir kruopštus, atsakingas pasiruošimas pamokai.

Plačiau »

Šilutės rajono geografai – aktyvūs ir atviri naujovėms

Spalio 17 dieną rinkosi Šilutės rajono geografijos mokytojų metodinio būrelio nariai. Pirmas  susitikimas po vasaros buvo gausus dalyvaujančiųjų skaičiumi – susirinko visi rajono geografai. Susirinkimo tema – „Geografijos dalyko ugdymo turinio kaita, realijos ir perspektyvos“.

Susitikimo metu pasidalinta įspūdžiais iš vasaros. Aptartas mokytojų etatinis darbo modelis. Adolfas Urbonas pristatė Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos forumo aktualijas. Pateikė informacijos iš aktualiomis temomis skaitytų pranešimų. Supažindino su įdomia vaizdine medžiaga. Būrelio pirmininkė Alicija Odinbergienė skaitė pranešimą apie Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo planus, darbų etapus ir perspektyvas. Taip pat pristatyti kurti skaitmeniniai žemėlapiai ArcGis programa. Nutarta suorganizuoti kūrybines dirbtuves skaitmeninių žemėlapių kūrimo tema.

Alicija Odinbergienė,
Šilutės rajono geografijos mokytojų būrelio pirmininkė

Plačiau »

Tikybos mokytojai svečiavosi Telšiuose

Spalio 9 dieną Šilutės dekanato tikybos mokytojai svečiavosi Telšiuose, kur vyskupo Kęstučio Kėvalo sukviesti suvažiavo katalikų tikybos mokytojai iš visos vyskupijos.

Susitikimas prasidėjo Eucharistijos šventimu šv. Antano Paduviečio katedroje. Po šv. Mišių mokytojai rinkosi vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auditorijoje, kurioje vyko konferencija. Vyskupas Kęstutis Kėvalas mokytojams pristatė ir paaiškino 10 krikščioniškojo socialinio mokymo principų bei pasidalino dešimčia popiežiaus Pranciškaus paraginimų Lietuvai. Kita lektorė, tikybos mokytoja dr. Vaineta Juškienė, pristatė esamas ir dar ruošiamas lytiškumo ugdymo mokyklose programas bei jų įgyvendinimo galimybes.

Laima Šepkienė,
Saugų Jurgio Mikšo ir Vilkyčių pagrindinių mokyklų tikybos vyresnioji mokytoja

Etikos ir kitų mokomųjų dalykų integravimo prasmė ugdymo procese

Spalio 10 d. rajono etikos mokytojai apskritojo stalo diskusijoje „Etikos ir kitų mokomųjų dalykų integravimo prasmė ugdymo procese“ dalijosi kolegialiąja integruotų veiklų pamokose patirtimi.

Danutė Marozienė, Šilutės žemės ūkio mokyklos etikos mokytoja, pasidalijo kolegialiąja patirtimi, kaip pavyko istorijos ir etikos dalykų pamoka „Holokaustas – nusikaltimas žmoniškumui“. Taip pat apie etikos-lietuvių kalbos dalykų projektinę veiklą „Kalbos kultūra – tautos kultūros atspindys“, Vydūnui skirtą etikos-istorijos dalykų projektinę veiklą „Tautiškumo ir žmogiškumo dermė pagal Vydūną“. Mokytoja taip pat akcentavo mokyklos bendruomenės susitelkimą gerumo projektams.

Kolegialiosios veiklos patirtimi dalijosi ir kiti susirinkimo dalyviai. Aptarėme veiklos klausimus. Kiekvienas iš kolegų „pasiėmėme“ kažką racionalaus, ką taikysime savo praktinėje veikloje.

Daiva Jakienė,
Šilutės pirmosios gimnazijos mokytoja

Smėlio terapijos taikymas

Spalio 9 dieną rinkosi rajono psichologų metodinio būrelio nariai. Susitikimo metu psichologė Eglė Kelpšienė pristatė  smėlio terapijos metodą.

Smėlio terapijos metodas yra populiarus ir plačiai pritaikomas darbui su vaikais ir suaugusiais. Smėlis – puiki medžiaga išreikšti savo vidinius išgyvenimus, papildomai naudojamos figūrėlės padeda sukurti artimą aplinką. Psichologės diskutavo apie naudojamo smėlio rūšis, būtinų figūrėlių kolekcijas, metodo taikymo galimybes savo darbe. Metodinio būrelio psichologės turėjo galimybę ne tik teoriškai susipažinti su smėlio terapijos metodu, bet ir išbandyti pačios, t.y. susitikimo metu buvo sukurtas metodinio būrelio talismanas. Būrelio narės labai dėkoja Eglei Kelpšienei už puikų pristatymą.

Rūta Gagienė,
Šilutės pirmosios gimnazijos psichologė

Mieli Mokytojai,

su Tarptautine Mokytojų diena! 

…Jums – gražiausi gėlių žiedai, nuoširdi padėka, mintimis esame drauge. Nuoširdžiausi sveikinimai Mokytojams, kuriantiems mūsų gyvenimus, ateitį, siekius ir tikslus. Mokytojams, kuriantiems mūsų šiandieną ir rytojų!

Švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas

PARODA „SPORTUOJAME IR DŽIAUGIAMĖS“

Visą spalio mėnesį Švietimo pagalbos tarnyboje kviečiame pamatyti Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytojos Neringos Undraitienės autorinę fotografijų parodą „Sportuojame ir džiaugiamės“.

Parodoje eksponuojamos fotografijos byloja mokyklos bendruomenės įsitraukimą į įvairias sporto veiklas. Mokykloje vyksta įvairių sporto šakų varžybos, kuriose gali dalyvauti įvairaus amžiaus vaikai. Pertraukų metu mokiniai dalyvauja aktyviosiose pertraukose. Mokyklos bendruomenė noriai dalyvauja varžybose, kurios vykdomos rajone. Ne tik mokiniai varžosi, bet ir mokytojai dalyvauja jiems skirtose rungtyse. Kasmet organizuojama Sporto diena, kurios metu visa mokyklos bendruomenė patraukia į mokyklos stadioną, kur vyksta linksmos, įdomios rungtys.

Plačiau »

Verslumo ugdymas technologijų pamokose

Rugsėjo 24 d. technologijų metodinio būrelio mokytojai susirinkime aptarė naujų mokslo metų veiklos kryptis, pasidalijo naujausia informacija dalyko tema, dalijosi kolegialia patirtimi, praktiškai išbandė modelino techniką.

Vilkyčių pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja Jolita Valutienė skaitė pranešimą „Verslumo ugdymas technologijų pamokose“, pasidalino mintimis apie iškylančius iššūkius ir sėkmes vykdant verslumo ugdymo projektus.

Šilutės Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro technologijų ir ikiprofesinio mokymo mokytoja Irina Būdvytienė susirinkusius supažindino su modelino technikos panaudojimo galimybėmis technologijų pamokose, mokytojai turėjo galimybę praktiškai išbandyti modelino techniką, pasigaminti po darbelį, padiskutuoti apie modelino technikos integravimą į technologijų pamokas.

Rita Šleinytė,
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų vyresnioji mokytoja

Mokinių destruktyvus elgesys: priežastys ir korekcijos galimybės

Rugsėjo 27 d. socialiniai pedagogai metodinio būrelio susirinkime „Mokinių destruktyvus elgesys: priežastys ir korekcijos galimybės“  išklausė būrelio kuratorės, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Vidos Kubaitienės naujausią informaciją iš Švietimo ir mokslo ministerijos  ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro mokymų „Darbas su rizikos grupės vaikais: veiklos planavimas ir koordinavimas“.

Susipažinome su būrelio kuratorės pateikta naujausia informacija, atnaujintomis darbo metodikomis. Išklausėme psichologės Ilonos Norgėlienės paskaitą susirinkimo tema. Diskutavome, kalbėjomės, aptarėme socialinio pedagogo darbo ypatumus ir būrelio veiklą.

Jolita Lileikienė,
Socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė